Porovnanie mobilných taríf

Díky našemu vylepšenému srovnávači tarifů můžete najít nejlevnějšího operátora podle vašich požadavků. Zadejte žádané počty minut, SMS a dat, poté klikněte na tlačítko a srovnávač najde nejvýhodnější nabídky.

Koľko plánujete za mesiac

%

%

MB

Operátor
Typ zmluvy
Ponuka

zobraziť podrobné zadanie

Našli jsme pro vás 57 tarifů
Řazeno dle ceny
 • Tesco mobile Tesco mobile Bodka

  Predplatená karta

  Detailné ceny

  Volanie
  voľné minúty 0
  cena za minútu 0,0390 EUR
  SMS
  voľné SMS 0
  cena SMS 0,0390 EUR
  Data
  objem dát 0 MB
  dodatočný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • výška dobitia [€]/platnosť kreditu [dní] - 5/40, 6 až 14/90, >15/180
  • v prípade nevyčerpania kreditu v stanovenej lehote bude účastníkovi tento nevyčerpaný kredit vrátený spôsobom stanoveným poskytovateľom v hodnote zodpovedajúcej hodnote nevyčerpaného kreditu; o vrátenie kreditu je účastník povinný požiadať písomne v predajni poskytovateľa (ak je výška kreditu, ktorý má byť vrátený, vyššia ako 50 €, účastník musí predložiť pôvodný doklad, na základe ktorého kredit zakúpil)
  • v prípade nevyčerpania kreditu z dôvodu ukončenia jeho platnosti môže účastník počas platnosti zmluvy o poskytovaní verejných služieb opätovne získať hodnotu posledného nevyčerpaného kreditu, ak si dobije kredit v akejkoľvek výške
  • zmluva se uzatvára na dobu určitú, a to na 13 mesiacov od aktivácie SIM karty, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokiaľ účastník počas trvania zmluvy dobije kredit, zmluva sa predĺži na ďalších 13 mesiacov odo dňa dobitia kreditu. Po každom nasledujúcom dobití kreditu sa zmluva predlžuje vždy na dobu 13 mesiacov od posledného dobitia kreditu
  • ak je výpoveď doručená najneskôr v pätnásty deň pred ukončením zúčtovacieho obdobia, výpovedná lehota začne plynúť v deň doručenia výpovede a končí sa v posledný deň zúčtovacieho obdobia; v prípade, keď je výpoveď doručená v neskorší deň, výpovedná doba začne plynúť v prvý deň nasledujúceho zúčtovacieho obdobia a skončí sa v posledný deň nasledujúceho zúčtovacieho obdobia
  • nevyčerpaný kredit po ukončení zmluvy bude účastníkovi vrátený spôsobom stanoveným poskytovateľom v hodnote zodpovedajúcej hodnote nevyčerpaného kreditu
  • poskytovateľ má právo požadovať od účastníka zloženie zábezpeky vo forme finančných prostriedkov vo výške podľa uváženia poskytovateľa alebo zabezpečenie svojich pohľadávok inak, napr. ručenia atď.
 • 4ka Moja 4Ka

  Predplatená karta

  Detailné ceny

  Volanie
  voľné minúty 0
  cena za minútu 0,0400 EUR
  SMS
  voľné SMS 0
  cena SMS 0,0400 EUR
  Data
  objem dát 0 MB
  dodatočný FUP 1 MB
  cena FUP 0,0400 EUR
 • Detailné ceny

  Volanie
  voľné minúty 0
  cena za minútu 0,1000 EUR
  do vlastnej siete 0,0100 EUR
  SMS
  voľné SMS 0
  cena SMS 0,0500 EUR
  Data
  objem dát 0 MB
  dodatočný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • výška dobitia [€]/platnosť kreditu [dní] - 5/40, 6 až 14/90, >15/180
  • v prípade nevyčerpania kreditu v stanovenej lehote bude účastníkovi tento nevyčerpaný kredit vrátený spôsobom stanoveným poskytovateľom v hodnote zodpovedajúcej hodnote nevyčerpaného kreditu; o vrátenie kreditu je účastník povinný požiadať písomne v predajni poskytovateľa (ak je výška kreditu, ktorý má byť vrátený, vyššia ako 50 €, účastník musí predložiť pôvodný doklad, na základe ktorého kredit zakúpil)
  • v prípade nevyčerpania kreditu z dôvodu ukončenia jeho platnosti môže účastník počas platnosti zmluvy o poskytovaní verejných služieb opätovne získať hodnotu posledného nevyčerpaného kreditu, ak si dobije kredit v akejkoľvek výške
  • zmluva se uzatvára na dobu určitú, a to na 13 mesiacov od aktivácie SIM karty, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokiaľ účastník počas trvania zmluvy dobije kredit, zmluva sa predĺži na ďalších 13 mesiacov odo dňa dobitia kreditu. Po každom nasledujúcom dobití kreditu sa zmluva predlžuje vždy na dobu 13 mesiacov od posledného dobitia kreditu
  • ak je výpoveď doručená najneskôr v pätnásty deň pred ukončením zúčtovacieho obdobia, výpovedná lehota začne plynúť v deň doručenia výpovede a končí sa v posledný deň zúčtovacieho obdobia; v prípade, keď je výpoveď doručená v neskorší deň, výpovedná doba začne plynúť v prvý deň nasledujúceho zúčtovacieho obdobia a skončí sa v posledný deň nasledujúceho zúčtovacieho obdobia
  • nevyčerpaný kredit po ukončení zmluvy bude účastníkovi vrátený spôsobom stanoveným poskytovateľom v hodnote zodpovedajúcej hodnote nevyčerpaného kreditu
  • poskytovateľ má právo požadovať od účastníka zloženie zábezpeky vo forme finančných prostriedkov vo výške podľa uváženia poskytovateľa alebo zabezpečenie svojich pohľadávok inak, napr. ručenia atď.
 • FunFón FunFón férofka

  Predplatená karta

  Detailné ceny

  Volanie
  voľné minúty 0
  cena za minútu 0,0700 EUR
  SMS
  voľné SMS 0
  cena SMS 0,0700 EUR
  Data
  objem dát 0 MB
  dodatočný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • Poskytovateľom služby je Orange Slovensko, a.s.
  • výška dobitia [€]/platnosť kreditu [dní] - 3/30, 5/30, >7/120
  • platnosť SIM karty je 12 mesiacov
 • Tesco mobile Tesco mobile Paušál tri100

  Tarifa bez záväzkov

  Detailné ceny

  Volanie
  voľné minúty 100
  do vlastnej siete 100
  cena za minútu 0,1000 EUR
  do vlastnej siete 0,0100 EUR
  SMS
  voľné SMS 100
  cena SMS 0,0500 EUR
  Data
  objem dát 0 MB
  dodatočný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • nevyužité jednotky sa neprenášajú do ďalšieho zúčtovacieho obdobia
  • zmluva se uzatvára na dobu určitú, a to na 13 mesiacov od aktivácie SIM karty, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokiaľ účastník využije počas trvania zmluvy služby, zmluva sa predĺži na ďalších 13 mesiacov odo dňa využitia služieb, pričom po každom následnom využití služieb sa zmluva predlžuje vždy na dobu 13 mesiacov od posledného využitia služieb
  • ak je výpoveď doručená najneskôr v pätnásty deň pred ukončením zúčtovacieho obdobia, výpovedná lehota začne plynúť v deň doručenia výpovede a končí sa v posledný deň zúčtovacieho obdobia; v prípade, keď je výpoveď doručená v neskorší deň, výpovedná doba začne plynúť v prvý deň nasledujúceho zúčtovacieho obdobia a skončí sa v posledný deň nasledujúceho zúčtovacieho obdobia
  • poskytovateľ má právo požadovať od účastníka zloženie zábezpeky vo forme finančných prostriedkov vo výške podľa uváženia poskytovateľa alebo zabezpečenie svojich pohľadávok inak, napr. ručenia atď.
  • inicializačná zábezpeka 10 € (neplatí pre účastníkov, ktorí uzatvorili zmluvu v rámci procesu prenosu telefónneho čísla vo vzťahu k tomuto telefónnemu číslu; zábezpeka bude účastníkovi postupne uvoľnená vo faktúrach po riadnom uhradení 5 faktúr, ale najskôr po 6 mesiacoch od vygenerovania zábezpeky)
 • Slovak Telekom Easy Pecka

  Predplatená karta

  Detailné ceny

  Volanie
  voľné minúty 0
  cena za minútu 0,0900 EUR
  SMS
  voľné SMS 0
  cena SMS 0,0600 EUR
  Data
  objem dát 0 MB
  dodatočný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • zmluvu na dobu neurčitú môže účastník vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu (výpovedná lehota uplynie posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane)
  • platnosť kreditu (inak ako dobíjacím Easy kupónom) - 90 dní (menej ako 16 €) / 180 dní (16 a menej ako 25 €) / 365 dí (25 € a viac)
  • platnosť kreditu (dobíjacím Easy kupónom) - 90 dní
  • platnosť SIM karty 12 mesiacov odo dňa posledného dobitia
  • na účastníka sa zároveň aplikuje tzv. Zásada korektného využívania služby s mesačným objemom max. 2 000 minút a 2 000 SMS do všetkých sietí v SR spoločne
  • v prípade prekročenia stanoveného limitu objemu prevádzky budú účastníkovi ďalšie volania nad rámec 2 000 minút a ďalšie SMS nad rámec 2 000 SMS do konca kalendárneho mesiaca spoplatnené
  • účastník je oprávnený požiadať o vrátenie zostatkového nespotrebovaného kreditu na ktoromkoľvek predajnom mieste Slovak Telekom alebo prostredníctvom písomnej žiadosti o vrátenie kreditu s úradne osvedčeným podpisom účastníka (výpoveď zo zmluvy alebo dohoda o ukončení zmluvy sa považuje za žiadosť o vrátenie zostatkového nespotrebovaného kreditu)
 • O2 O2 Fér

  s balíčkem 100 minút na účastnícke čísla O2 Slovensko
  Tarifa bez záväzkov

  Detailné ceny

  Volanie
  voľné minúty 0
  do vlastnej siete 100
  cena za minútu 0,1300 EUR
  SMS
  voľné SMS 0
  cena SMS 0,0600 EUR
  Data
  objem dát 0 MB
  dodatočný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • KREDIT
  • platnosť kreditu 12 mesiacov bez ohľadu na výšku dobitia.
  • v prípade nevyčerpania kreditu z dôvodu ukončenia jeho platnosti môže účastník počas platnosti zmluvy o poskytovaní verejných služieb opätovne získať hodnotu posledného nevyčerpaného kreditu, ak si dobije kredit o minimálne 6 €
  • v prípade nevyčerpania kreditu v stanovenej lehote bude účastníkovi tento nevyčerpaný kredit vrátený spôsobom stanoveným poskytovateľom v hodnote zodpovedajúcej hodnote nevyčerpaného kreditu; o vrátenie kreditu je účastník povinný požiadať písomne v predajni poskytovateľa (ak je výška kreditu, ktorý má byť vrátený, vyššia ako 50 €, účastník musí predložiť pôvodný doklad, na základe ktorého kredit zakúpil)
  • zmluva se uzatvára na dobu určitú, a to na 13 mesiacov od aktivácie SIM karty, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokiaľ účastník počas trvania zmluvy dobije kredit, zmluva sa predĺži na ďalších 13 mesiacov odo dňa dobitia kreditu. Po každom nasledujúcom dobití kreditu sa zmluva predlžuje vždy na dobu 13 mesiacov od posledného dobitia kreditu FAKTÚRA
  • nevyužité jednotky sa neprenášajú do ďalšieho zúčtovacieho obdobia
  • zmluva se uzatvára na dobu určitú, a to na 13 mesiacov od aktivácie SIM karty, ak sa zmluvné strany nedohodli inak; pokiaľ účastník využije počas trvania zmluvy služby, zmluva sa predĺži na ďalších 13 mesiacov odo dňa využitia služieb, pričom po každom následnom využití služieb sa zmluva predlžuje vždy na dobu 13 mesiacov od posledného využitia služieb
  • poskytovateľ je oprávnený v prípade, ak pri úhradách za poskytnuté služby prostredníctvom faktúry celková suma za poskytnuté služby nepresiahne čiastku 3,32 € s DPH za každé z troch po sebe nasledujúcich zúčtovacích období, zmeniť účastníkovi spôsob úhrady za služby prostredníctvom faktúry na predplatenú službu
  • poskytovateľ má právo v prípade porušenia Všeobecných podmienok a/alebo podmienok stanovených na využívanie konkrétneho programu služieb zmeniť program služieb aj bez súhlasu účastníka
  • za zneužitie sa považuje využívanie služby so stanoveným maximálnym cenovým stropom alebo poskytovanej v neohraničenom rozsahu za pevný mesačný poplatok v neprimeranom rozsahu ne-bvyklom oproti štandardnému správaniu užívateľa (za štandardné správanie sa považuje priemerná miera využívania toho istého plnenia ostatnými účastníkmi so zachovaním primeraného pomeru 80:20 medzi odchádzajúcou a prichádzajúcou telekomunikačnou prevádzkou na danej SIM karte)
  • poskytovateľ má právo kedykoľvek bezplatne aktivovať účastníkovi služby, ktorých aktivácia ani využívanie nie sú spoplatnené, a služby, ktorých spoplatnenie nastane až vykonaním aktívneho úkonu zo strany účastníka, pričom o aktivácii týchto služieb je poskytovateľ povinný účastníka informovať (v prípade, že účastník nebude súhlasiť s poskytovaním takto aktivovaných služieb, poskytovateľ je povinný deaktivovať ich)
  • poskytovateľ má právo požadovať od účastníka zloženie zábezpeky alebo zabezpečenie svojich pohľadávok inak, napr. ručenia atď.
  • zmena spôsobu úhrady prostredníctvom faktúry na úhradu prostredníctvom kreditu (zmena programu na predplatený) 10 €
  • úrok z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov, vystavenie upomienky 6 €, obmedzenie z dôvodu neplatenia a zneužitia služieb 10 €, odpojenie z dôvodu neplatenia 29 €, odpojenie z dôvodu zneužitia služieb 50 € SPOLOČNÉ
  • ak je výpoveď doručená najneskôr v pätnásty deň pred ukončením zúčtovacieho obdobia, výpovedná lehota začne plynúť v deň doručenia výpovede a končí sa v posledný deň zúčtovacieho obdobia; v prípade, keď je výpoveď doručená v neskorší deň, výpovedná doba začne plynúť v prvý deň nasledujúceho zúčtovacieho obdobia a skončí sa v posledný deň nasledujúceho zúčtovacieho obdobia
  • SIM karta je vo vlastníctve poskytovateľa, účastník je povinný vrátiť SIM kartu poskytovateľovi najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia zmluvy
  • poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť množstvo pridelených SIM kariet
  • poskytovateľ má právo zmeniť z naliehavých technických alebo prevádzkových dôvodov účastnícke číslo aj bez súhlasu účastníka
  • v prípade neoprávnenej a neodôvodnenej reklamácie je poskytovateľ oprávnený požadovať od účastníka úhradu odôvodnených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s prešetrovaním reklamácie
  • poskytovateľ je oprávnený za účelom vykonávania marketingových aktivít kontaktovať Účastníka prostredníctvom poštovej adresy, adresy elektronickej pošty, účastníckeho čísla, automatických volacích zariadení, faxom alebo iným obdobným spôsobom informovať o svojich nových službách a o produktoch, prípadne o službách a o produktoch subjektov, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom, spravidla označených ako obchodné informácie
  • údaje môže poskytovateľ spracovávať počas celej doby trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkom a poskytovateľom až do urovnania všetkých práv a povinností z neho vyplývajúcich, minimálne však do uplynutia 4 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu medzi účastníkom a poskytovateľom
  • v prípade služby prenosu dát je poskytovateľ oprávnený zamedziť šíreniu dát, ktoré účastník šíri v rozpore s pokynmi poskytovateľa, zmluvou, zákonom a/alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi; poskytovateľ je oprávnený zamedziť účastníkovi prístup k internetovým stránkam na určitých serveroch siete Internet s nelegálnym obsahom alebo s obsahom odporujúcim dobrým mravom
 • 4ka Moja 4Ka + TO.10

  Predplatená karta

  Detailné ceny

  Volanie
  voľné minúty 0
  cena za minútu 0,0400 EUR
  SMS
  voľné SMS 0
  cena SMS 0,0400 EUR
  Dáta a ostatné
  voľné jednotky 100
  objem dát 10 000 MB
  dodatočný FUP 1 MB
  cena FUP 0,0400 EUR
 • Orange Flex 5 €

  s balíčkem Balík 100 správ
  Tarifa bez záväzkov

  Detailné ceny

  Volanie
  voľné minúty 0
  cena za minútu 0,1000 EUR
  SMS
  voľné SMS 100
  cena SMS 0,0600 EUR
  Data
  objem dát 0 MB
  dodatočný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • Svoj mesačný kredit si môžete navýšiť o sumu od 1€ do 50 €. Mesačné predplatné môžete využívať ako kredit na hovory, internet v mobile a SMS/MMS správy
  • zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, pokiaľ v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi účastníkom a podnikom nie je dohodnuté inak
  • zmluvu na dobu neurčitú je účastník oprávnený ukončiť písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu, výpovedná lehota do konca zúčtovacieho obdobia (okrem doručenia výpovede neskôr ako v druhý pracovný deň pred ukončením zúčtovacieho obdobia, pak do konca nasledujúcého zúčtovacieho obdobia)
  • Orange má právo na zaplatenie zábezpeky na cenu poskytnutých služieb, hodnota ktorej prekročí pred ukončením zúčtovacieho obdobia priradeného účastníkovi cenu dohodnutého účastníckeho programu v Zmluve vopred; spoločnosť Orange má za rovnakých podmienok právo na zaplatenie preddavku na cenu služby alebo iných služieb
 • Orange Flex 10 €

  s balíčkem Balík 100 správ
  Tarifa bez záväzkov

  Detailné ceny

  Volanie
  voľné minúty 0
  cena za minútu 0,1000 EUR
  SMS
  voľné SMS 100
  cena SMS 0,0600 EUR
  Data
  objem dát 0 MB
  dodatočný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • Svoj mesačný kredit si môžete navýšiť o sumu od 1€ do 50 €. Mesačné predplatné môžete využívať ako kredit na hovory, internet v mobile a SMS/MMS správy
  • zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, pokiaľ v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi účastníkom a podnikom nie je dohodnuté inak
  • zmluvu na dobu neurčitú je účastník oprávnený ukončiť písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu, výpovedná lehota do konca zúčtovacieho obdobia (okrem doručenia výpovede neskôr ako v druhý pracovný deň pred ukončením zúčtovacieho obdobia, pak do konca nasledujúcého zúčtovacieho obdobia)
  • Orange má právo na zaplatenie zábezpeky na cenu poskytnutých služieb, hodnota ktorej prekročí pred ukončením zúčtovacieho obdobia priradeného účastníkovi cenu dohodnutého účastníckeho programu v Zmluve vopred; spoločnosť Orange má za rovnakých podmienok právo na zaplatenie preddavku na cenu služby alebo iných služieb
 • Orange Šikovná voľba 1 €

  s balíčkem Balík 100 správ
  Tarifa bez záväzkov

  Detailné ceny

  Volanie
  voľné minúty 0
  cena za minútu 0,1200 EUR
  SMS
  voľné SMS 100
  cena SMS 0,0600 EUR
  Data
  objem dát 0 MB
  dodatočný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • Svoj mesačný kredit si môžete navýšiť o sumu od 1€ do 50 €. Mesačné predplatné môžete využívať ako kredit na hovory, internet v mobile a SMS/MMS správy
  • zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, pokiaľ v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi účastníkom a podnikom nie je dohodnuté inak
  • zmluvu na dobu neurčitú je účastník oprávnený ukončiť písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu, výpovedná lehota do konca zúčtovacieho obdobia (okrem doručenia výpovede neskôr ako v druhý pracovný deň pred ukončením zúčtovacieho obdobia, pak do konca nasledujúcého zúčtovacieho obdobia)
  • Orange má právo na zaplatenie zábezpeky na cenu poskytnutých služieb, hodnota ktorej prekročí pred ukončením zúčtovacieho obdobia priradeného účastníkovi cenu dohodnutého účastníckeho programu v Zmluve vopred; spoločnosť Orange má za rovnakých podmienok právo na zaplatenie preddavku na cenu služby alebo iných služieb
  • ak počas mesiaca miniete viac ako 5 € v nasledujúcom mesiaci získate nekonečné SMS a MMS správy v sieti Orangeu, ak viac ako 10 € získate navyše nekonečné víkendové volaní v Orangei
 • Orange Šikovná Prima

  Predplatená karta

  Detailné ceny

  Volanie
  voľné minúty 0
  cena za minútu 0,1200 EUR
  SMS
  voľné SMS 0
  cena SMS 0,0600 EUR
  Data
  objem dát 0 MB
  dodatočný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • platnosť kreditu je 90 dní, platnosť SIM karty je 12 mesiacov
  • nespotrebovaný štandardný kredit spoločnosť Orange vráti účastníkovi v lehote 30 dní od doručenia žiadosti účastníka o vrátenie nespotrebovaného kreditu (toto právo zanikne do jedného roka odo dňa zániku platnosti zmluvy)
  • zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú (ak doba nie je v zmluve výslovne uvedená), výpovedná lehota 30 kalendárnych dní (začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, kedy bola zmluvnej strane doručená písomná výpoveď)
  • za pravidelné dobíjanie kreditu (aspoň 10 € do 30 dní od posledného dobitia) postupne tri odmeny, ktoré môžete využívať súčasne, a to až na celých 30 dní - nekonečné SMS/MMS v Orangei, nekonečné víkendové volania v Orangei, 150 MB dát Internetu v mobile
  • doplnkove balíky (ceny za 7 dní): Nekonečné volania do siete Orangeu - 6 €, Nekonečné volania do všetkých sietí v SR - 9 €, Nekonečné SMS/MMS do všetkých sietí v SR - 2 €
 • Slovak Telekom Program Bez záväzkov

  Tarifa bez záväzkov

  Detailné ceny

  Volanie
  voľné minúty 0
  cena za minútu 0,1200 EUR
  SMS
  voľné SMS 0
  cena SMS 0,0600 EUR
  Data
  objem dát 0 MB
  dodatočný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • Slovak Telekom má právo žiadať od záujemcu zloženie zábezpeky
  • ak doba trvania zmluvy alebo poskytovania služby nie je v zmluve určená inak, platí, že bola dojednaná doba neurčitá. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že aj keď bola zmluva uzavretá na dobu neurčitú, služba bude poskytovaná počas doby určitej, prípadne že službu sa účastník zaviaže využívať aspoň počas určitého minimálneho obdobia (tzv. doba viazanosti).
  • zmluvu na dobu neurčitú môže účastník vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu (výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane zmluvnej strane a uplynie posledným dňom tohto zúčtovacieho obdobia)
  • zmluvu na dobu určitú nie je účastník oprávnený vypovedať, je možné ukončiť ju na základe dohody zmluvných strán, podmienkou akceptácie je uhradenie všetkých záväzkov účastníka
 • Slovak Telekom Happy XS mini

  s balíčkem 100 minút extra
  Tarifa so záväzkom 24 mesiacov

  Detailné ceny

  Volanie
  voľné minúty 130
  cena za minútu 0,1300 EUR
  SMS
  voľné SMS 0
  cena SMS 0,1000 EUR
  Data
  objem dát 0 MB
  dodatočný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • Slovak Telekom má právo žiadať od záujemcu zloženie zábezpeky
  • ak doba trvania zmluvy alebo poskytovania služby nie je v zmluve určená inak, platí, že bola dojednaná doba neurčitá. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že aj keď bola zmluva uzavretá na dobu neurčitú, služba bude poskytovaná počas doby určitej, prípadne že službu sa účastník zaviaže využívať aspoň počas určitého minimálneho obdobia (tzv. doba viazanosti).
  • zmluvu na dobu neurčitú môže účastník vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu (výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane zmluvnej strane a uplynie posledným dňom tohto zúčtovacieho obdobia)
  • zmluvu na dobu určitú nie je účastník oprávnený vypovedať, je možné ukončiť ju na základe dohody zmluvných strán, podmienkou akceptácie je uhradenie všetkých záväzkov účastníka
  • zahŕňa dodatočných 100 voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastníckečísla do všetkých sietí v SR a odchádzajúcich roamingových hovorov z krajín Česká republika, Maďarsko, Rakúsko a Poľsko naSlovensko
 • Slovak Telekom Happy XS mini

  s balíčkem 100 minút extra
  Tarifa bez záväzkov

  Detailné ceny

  Volanie
  voľné minúty 130
  cena za minútu 0,1300 EUR
  SMS
  voľné SMS 0
  cena SMS 0,1000 EUR
  Data
  objem dát 10 MB
  dodatočný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • Slovak Telekom má právo žiadať od záujemcu zloženie zábezpeky
  • ak doba trvania zmluvy alebo poskytovania služby nie je v zmluve určená inak, platí, že bola dojednaná doba neurčitá. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že aj keď bola zmluva uzavretá na dobu neurčitú, služba bude poskytovaná počas doby určitej, prípadne že službu sa účastník zaviaže využívať aspoň počas určitého minimálneho obdobia (tzv. doba viazanosti).
  • zmluvu na dobu neurčitú môže účastník vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu (výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane zmluvnej strane a uplynie posledným dňom tohto zúčtovacieho obdobia)
  • zmluvu na dobu určitú nie je účastník oprávnený vypovedať, je možné ukončiť ju na základe dohody zmluvných strán, podmienkou akceptácie je uhradenie všetkých záväzkov účastníka
  • zahŕňa dodatočných 100 voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastníckečísla do všetkých sietí v SR a odchádzajúcich roamingových hovorov z krajín Česká republika, Maďarsko, Rakúsko a Poľsko naSlovensko

1 2 3 4

Dátum poslednej aktualizácie: 25.04.2017

Prihlásiť