Srovnání mobilních tarifů
Yoxo paušál

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Yoxo paušál


Tarifa bez záväzkov

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 18 EUR
Volání
volné minuty neobmedzene
cena za minutu 0 EUR
SMS a MMS
volné SMS neobmedzene
cena SMS 0 EUR
cena MMS 0,0600 EUR
Data
objem dat 30 000 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • Vydanie SIM karty 10 € + prípadné náklady na doručenie, prenos čísla 0 €
  *Cena volaní na účastnícke čísla1 (i) do mobilnej a pevnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s, do sprístupnených mobilných aj pevných sietí slovenských operátorov v SR, (ii) do sprístupnených mobilných aj pevných telefónnych sietí operátorov v Európskej únii a Zóny 1 (podľa zoznamu krajín v časti Cenníka služieb Medzinárodné hovory) a (iii) v roamingu v rámci EÚ a zo Zóny 1 do Zóny 1
  a do sprístupnených mobilných aj pevných telefónnych sietí operátorov v SR

  *Cena SMS a MMS správ odoslaných na účastnícke čísla pevných a mobilných sietí (i) slovenských operátorov v SR, (ii) operátorov v Európskej únii a Zóny 1 (podľa zoznamu krajín v časti Cenníka služieb Medzinárodné hovory) a (iii) v roamingu v rámci EÚ a zo Zóny 1 do Zóny 1 a do sprístupnených mobilných aj pevných telefónnych sietí operátorov v SR.
  *Cena volaní na účastnícke čísla1 (i) do mobilnej a pevnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s, do sprístupnených mobilných aj pevných sietí slovenských operátorov v SR, (ii) do sprístupnených mobilných aj pevných telefónnych sietí operátorov v Európskej únii a Zóny 1 (podľa zoznamu krajín v časti Cenníka služieb Medzinárodné hovory) a (iii) v roamingu v rámci EÚ a zo Zóny 1 do Zóny 1
  a do sprístupnených mobilných aj pevných telefónnych sietí operátorov v SR

  *Cena SMS a MMS správ odoslaných na účastnícke čísla pevných a mobilných sietí (i) slovenských operátorov v SR, (ii) operátorov v Európskej únii a Zóny 1 (podľa zoznamu krajín v časti Cenníka služieb Medzinárodné hovory) a (iii) v roamingu v rámci EÚ a zo Zóny 1 do Zóny 1 a do sprístupnených mobilných aj pevných telefónnych sietí operátorov v SR.

Základní charakteristika tarifu

operátor Orange
názov tarifu Yoxo paušál
typ tarifu paušál
tarifikace 1+1
príslušnosť k sieti
záväzok ne
web tarifu zde
obchodné podmienky zde

Tarifné podmienky:

 • Poskytovatelem je Orange Slovensko, a.s.
 • zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, pokiaľ v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi účastníkom a podnikom nie je dohodnuté inak
 • zmluvu na dobu neurčitú je účastník oprávnený ukončiť písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu, výpovedná lehota do konca zúčtovacieho obdobia (okrem doručenia výpovede neskôr ako v druhý pracovný deň pred ukončením zúčtovacieho obdobia, pak do konca nasledujúcého zúčtovacieho obdobia)
 • Orange má právo na zaplatenie zábezpeky na cenu poskytnutých služieb, hodnota ktorej prekročí pred ukončením zúčtovacieho obdobia priradeného účastníkovi cenu dohodnutého účastníckeho programu v Zmluve vopred; spoločnosť Orange má za rovnakých podmienok právo na zaplatenie preddavku na cenu služby alebo iných služieb

Ďalšie kľúčové podmienky:

 • úrok z omeškania 0,05 % z dlžnej ceny za každý deň omeškania (ak platná právna úprava stanoví vyššie úroky z omeškania má Orange nárok na úroky z omeškania v takejto zákonnej výške)
 • v prípade vymáhania dlžnej ceny znáša účastník všetky náklady
 • ak je účastník nepretržite dlhšie ako 90 dní v omeškaní, môže Orange postúpiť svoju pohľadávku inej osobe aj bez súhlasu účastníka
 • SIM karta je vo výhradnom vlastníctve a dispozícii spoločnosti Orange, účastník je povinný vrátiť pridelenú SIM kartu alebo SIM karty najneskôr do 30 dní od dátumu ukončenia platnosti zmluvy, pokiaľ sa s Orange, nedohodne inak
 • Orange má právo na zmenu telefónneho čísla bez súhlasu účastníka zo závažných technických alebo prevádzkových dôvodov a po predchádzajúcom písomnom upovedomení účastníka
 • Orange má právo kontaktovať účastníka za účelom priameho marketingu svojich alebo spoločnosťou Orange poskytovaných služieb a ostatných produktov formou zasielania písomností, prostredníctvom elekronických komunikácií, najmä, ale nielen formou volania, zasielaním SMS, MMS, faksimilných správ; súhlasy sú účinné počas trvania zmlúv alebo iných zmluvných vzťahov účastníka so spoločnosťou Orange, ako aj po dobu 1 roku po ich ukončení, ak v príslušnom súhlase nie je uvedená iná doba (účastník je oprávnený odmietnuť takéto používanie jeho údajov)
  Aktivačný poplatok
  Aktivačný/administratívny poplatok 11 €
  Aktivačný/administratívny poplatok – verný zákazník 8 €

Podmienky mobilného internetu:

 • Dáta aj po vyčerpaní balíka rýchlosťou 128 kbit/s
 • Nonstop dáta pre vybraté aplikácie
 • Dáta, ktoré neminiete, vám automaticky prenesieme do paušálu v ďalšom mesiaci. Preniesť si môžete maximálne celý mesačný objem dát vo vašom paušále
 • Objem dát v EÚ bez roamingového príplatku 15,74 GB

Datum poslední aktualizace: 9.9.2023 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Späť na porovnanie mobilných taríf

Prihlásiť