Srovnání mobilních tarifů
SLOBODA HLAS

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

SLOBODA HLAS


Predplatená karta

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 16 EUR
Volání
volné minuty neobmedzene
cena za minutu 0 EUR
SMS a MMS
volné SMS neobmedzene
cena SMS 0 EUR
cena MMS 0 EUR
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • nova SIM karta 4 € (prednabity kredit 4 €), prenos telefónneho čísla 0 €
 • výmena SIM karty 4 €
 • 4 € / prvých 30 dní potom 16€ / 30dní
 • 4 € / prvých 30 dní potom 16€ / 30dní

Základní charakteristika tarifu

operátor 4ka
názov tarifu SLOBODA HLAS
typ tarifu karta
tarifikace 1+1
príslušnosť k sieti
záväzok ne
web tarifu zde
obchodné podmienky zde

Tarifné podmienky:

 • Poskytovatelem je SWAN Mobile, a. s.
 • zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 16 mesiacov od jej účinnosti; pokiaľ účastník počas trvania zmluvy navýši (dobije) kredit, zmluva sa predlžuje vždy na dobu 16 mesiacov od posledného dobitia kreditu
 • ak sa počas posledných 3 mesiacov trvania zmluvy vo vzťahu k SIM karte uskutoční (i) hlasové volanie, (ii) odoslaná SMS správa, alebo (iii) uskutočnený dátový prenos, zmluva sa predlžuje vždy na dobu 90 dní odo dňa poslednej aktivity
 • ak účastník počas trvania zmluvy vo vzťahu k SIM karte uskutoční aktiváciu akejkoľvek služby s časovo ohraničenou platnosťou uvedenej v cenníku (najmä nového paušálu TO. alebo balíka), platnosť zmluvy sa predlžuje vždy na dobu platnosti takejto aktivovanej služby s časovo ohraničenou platnosťou
 • výpovedná lehota 1 mesiac (uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane)
 • podnik má právo podmieniť poskytnutie služby zložením zábezpeky (aj vo forme rezervácie časti kreditu na SIM karte) z dôvodov pre dočasné prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služby zo strany podniku alebo ak účastník nedáva záruku, že si bude riadne a včas plniť záväzky, alebo v iných dohodnutých prípadoch
 • ak aktuálna výška kreditu nestačí na úhradu poskytnutých služieb a účastník si bez zbytočného odkladu kredit na potrebnú hodnotu nenavýši (nedobije), má poskytovateľ právo na úhradu ceny za poskytnuté služby na základe vystavenej faktúry
 • v prípade uzatvorenia zmluvy na predplatenú službu mimo predajných miest účastník berie na vedomie, že zmluva o poskytnutí predplatenej služby nemusí mať písomnú formu a nadobúda platnosť a účinnosť dňom odovzdania SIM karty účastníkovi po predchádzajúcej identifikácií účastníka

Ďalšie kľúčové podmienky:

 • ak v lehote splatnosti nedôjde k úhrade dlžnej sumy účastníkom, má poskytovateľ po jej uplynutí voči účastníkovi nárok na úrok z omeškania vo výške stanovenej nariadením vlády č. 87/1995 Z.z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, pričom ku dňu vydania Všeobecných podmienok je výška úrokov z omeškania o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu
 • SIM karta je vo vlastníctve poskytovateľa a je neprenosná
 • účastník je povinný do 15 dní od skončenia platnosti zmluvy vrátiť všetky SIM kary, ktoré prevzal v súvislosti s užívaním služby
 • účastník berie na vedomie, že poskytovateľ v prípade potreby vymáhania pohľadávok alebo uplatnenia iných oprávnených práv voči účastníkovi môže poskytnúť jeho osobné údaje tretím osobám
 • poskytovateľ má právo informovať účastníka o službách, produktoch a o jeho iných aktivitách

Datum poslední aktualizace: 2.5.2024 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Späť na porovnanie mobilných taríf

Prihlásiť