Srovnání mobilních tarifů
O2 Fér

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

O2 Fér

s balíčkem 100 minút (O2 Fér)
Tarifa bez záväzkov

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 2 EUR
100 minút (O2 Fér) 10 EUR
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 0,1300 EUR
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 0,0600 EUR
cena MMS 0,2400 EUR
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • výmena SIM karty 10 €
 • jednorazový podrobný výpis volaní v tlačenej forme 3 €
 • platba faktúry v O2 predajniach 3 €
 • zmena spôsobu úhrady prostredníctvom faktúry na úhradu prostredníctvom
  kreditu (zmena programu na predplatený) 10 €
 • odoslanie SMS na účastnícke čísla zahraničných operátorov 0,10 € (Zóna 2, 3, 4)
 • odoslanie MMS na účastnícke čísla zahraničných operátorov 0,24 €
 • volanie po 1. minúte zo SR a ČR na účastnícke čísla O2 Slovensko zdarma
 • volanie po 1. minúte zo SR a ČR na účastnícke čísla O2 Slovensko zdarma

Základní charakteristika tarifu

operátor O2
názov tarifu O2 Fér
typ tarifu paušál
tarifikace 1+1
príslušnosť k sieti
záväzok ne
web tarifu zde
obchodné podmienky zde

Tarifné podmienky:

 • Poskytovatelem je O2 Slovakia, s.r.o.
 • nevyužité jednotky sa neprenášajú do ďalšieho zúčtovacieho obdobia
 • zmluva se uzatvára na dobu určitú, a to na 13 mesiacov od aktivácie SIM karty, ak sa zmluvné strany nedohodli inak; pokiaľ účastník využije počas trvania zmluvy služby, zmluva sa predĺži na ďalších 13 mesiacov odo dňa využitia služieb, pričom po každom následnom využití služieb sa zmluva predlžuje vždy na dobu 13 mesiacov od posledného využitia služieb
  ? * ak je výpoveď doručená najneskôr v pätnásty deň pred ukončením zúčtovacieho obdobia, výpovedná lehota začne plynúť v deň doručenia výpovede a končí sa v posledný deň zúčtovacieho obdobia; v prípade, keď je výpoveď doručená v neskorší deň, výpovedná doba začne plynúť v prvý deň nasledujúceho zúčtovacieho obdobia a skončí sa v posledný deň nasledujúceho zúčtovacieho obdobia
 • poskytovateľ je oprávnený v prípade, ak pri úhradách za poskytnuté služby prostredníctvom faktúry celková suma za poskytnuté služby nepresiahne čiastku 3,32 € s DPH za každé z troch po sebe nasledujúcich zúčtovacích období, zmeniť účastníkovi spôsob úhrady za služby prostredníctvom faktúry na predplatenú službu
 • poskytovateľ má právo v prípade porušenia všeobecných podmienok a/alebo podmienok stanovených na využívanie konkrétneho programu služieb zmeniť program služieb aj bez súhlasu účastníka
 • za zneužitie sa považuje využívanie služby so stanoveným maximálnym cenovým stropom alebo poskytovanej v neohraničenom rozsahu za pevný mesačný poplatok v neprimeranom rozsahu neobvyklom oproti štandardnému správaniu užívateľa (za štandardné správanie sa považuje priemerná miera využívania toho istého plnenia ostatnými účastníkmi so zachovaním primeraného pomeru 80:20 medzi odchádzajúcou a prichádzajúcou telekomunikačnou prevádzkou na danej SIM karte)
 • poskytovateľ má právo kedykoľvek bezplatne aktivovať účastníkovi služby, ktorých aktivácia ani využívanie nie sú spoplatnené, a služby, ktorých spoplatnenie nastane až vykonaním aktívneho úkonu zo strany účastníka, pričom o aktivácii týchto služieb je poskytovateľ povinný účastníka informovať (v prípade, že účastník nebude súhlasiť s poskytovaním takto aktivovaných služieb, poskytovateľ je povinný deaktivovať ich)
 • poskytovateľ má právo požadovať od účastníka zloženie zábezpeky alebo zabezpečenie svojich pohľadávok inak, napr. ručenia atď.

Ďalšie kľúčové podmienky:

 • úrok z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov, vystavenie upomienky 6 €, obmedzenie z dôvodu neplatenia a zneužitia služieb 10 €, odpojenie z dôvodu neplatenia 29 €, odpojenie z dôvodu zneužitia služieb 50 €
 • poskytovateľ má voči účastníkovi nárok na zaplatenie trov súdneho, exekučného konania, príp. právneho zastúpenia v prípade súdneho vymáhania dlžnej sumy od účastníka
 • SIM karta je vo vlastníctve poskytovateľa, účastník je povinný vrátiť SIM kartu poskytovateľovi najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia zmluvy
 • poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť množstvo pridelených SIM kariet
 • poskytovateľ má právo zmeniť z naliehavých technických alebo prevádzkových dôvodov účastnícke číslo aj bez súhlasu účastníka
 • v prípade neoprávnenej a neodôvodnenej reklamácie je poskytovateľ oprávnený požadovať od účastníka úhradu odôvodnených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s prešetrovaním reklamácie
 • poskytovateľ má právo zákonnými spôsobmi overiť dôveryhodnosť účastníka a jeho schopnosť plniť si svoje záväzky, s čím účastník súhlasí
 • poskytovateľ je oprávnený za účelom vykonávania marketingových aktivít kontaktovať Účastníka prostredníctvom poštovej adresy, adresy elektronickej pošty, účastníckeho čísla, automatických volacích zariadení, faxom alebo iným obdobným spôsobom informovať o svojich nových službách a o produktoch, prípadne o službách a o produktoch subjektov, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom, spravidla označených ako obchodné informácie
 • údaje môže poskytovateľ spracovávať počas celej doby trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkom a poskytovateľom až do urovnania všetkých práv a povinností z neho vyplývajúcich, minimálne však do uplynutia 4 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu medzi účastníkom a poskytovateľom
 • v prípade služby prenosu dát je poskytovateľ oprávnený zamedziť šíreniu dát, ktoré účastník šíri v rozpore s pokynmi poskytovateľa, zmluvou, zákonom a/alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi; poskytovateľ je oprávnený zamedziť účastníkovi prístup k internetovým stránkam na určitých serveroch siete Internet s nelegálnym obsahom alebo s obsahom odporujúcim dobrým mravom

Poznámky k mobilnému internetu:

 • internet na deň: 250 MB - 0,5 €, obnova Internetu na deň 0,5 €; 1 GB - 1 €
 • Po vyčerpaní objemu voľných dát klesne maximálna prenosová rýchlosť na 0 kbps. Na ďalšie využívanie dát má účastník možnosť aktivovať si spoplatnené dáta (napr. navýšenie dát, väčší dátový balíček atď.).

Datum poslední aktualizace: 19.9.2023 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Späť na porovnanie mobilných taríf

Prihlásiť