Srovnání mobilních tarifů
Mini paušál

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Mini paušál


Predplatená karta

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 5 EUR
kredit k využití 1 EUR
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 0,1200 EUR
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 0,0600 EUR
cena MMS 0,0600 EUR
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 1 000 MB
cena FUP 4 EUR

Doplňkové ceny

 • Doplnkové služby k paušálu Go Safe Mini
  50 minút a 50 SMS/MMS 4€
  100 minút a 100 SMS/MMS 9€

  *Maximálny cenový limit/SR/EÚ/Zóna 1/jedno zúčtovacie obdobie 20€

  *Cena volaní na účastnícke čísla1 (i) do mobilnej a pevnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s, do sprístupnených mobilných aj pevných sietí slovenských operátorov v SR, (ii) do sprístupnených mobilných aj pevných telefónnych sietí operátorov v Európskej únii a Zóny 1 (podľa zoznamu krajín v časti Cenníka služieb Medzinárodné hovory) a (iii) v roamingu v rámci EÚ a zo Zóny 1 do Zóny 1
  a do sprístupnených mobilných aj pevných telefónnych sietí operátorov v SR

  *Cena SMS a MMS správ odoslaných na účastnícke čísla pevných a mobilných sietí (i) slovenských operátorov v SR, (ii) operátorov v Európskej únii a Zóny 1 (podľa zoznamu krajín v časti Cenníka služieb Medzinárodné hovory) a (iii) v roamingu v rámci EÚ a zo Zóny 1 do Zóny 1 a do sprístupnených mobilných aj pevných telefónnych sietí operátorov v SR.
 • Doplnkové služby k paušálu Go Safe Mini
  50 minút a 50 SMS/MMS 4€
  100 minút a 100 SMS/MMS 9€

  *Maximálny cenový limit/SR/EÚ/Zóna 1/jedno zúčtovacie obdobie 20€

  *Cena volaní na účastnícke čísla1 (i) do mobilnej a pevnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s, do sprístupnených mobilných aj pevných sietí slovenských operátorov v SR, (ii) do sprístupnených mobilných aj pevných telefónnych sietí operátorov v Európskej únii a Zóny 1 (podľa zoznamu krajín v časti Cenníka služieb Medzinárodné hovory) a (iii) v roamingu v rámci EÚ a zo Zóny 1 do Zóny 1
  a do sprístupnených mobilných aj pevných telefónnych sietí operátorov v SR

  *Cena SMS a MMS správ odoslaných na účastnícke čísla pevných a mobilných sietí (i) slovenských operátorov v SR, (ii) operátorov v Európskej únii a Zóny 1 (podľa zoznamu krajín v časti Cenníka služieb Medzinárodné hovory) a (iii) v roamingu v rámci EÚ a zo Zóny 1 do Zóny 1 a do sprístupnených mobilných aj pevných telefónnych sietí operátorov v SR.

Základní charakteristika tarifu

operátor Orange
názov tarifu Mini paušál
typ tarifu karta
tarifikace 1+1
príslušnosť k sieti
záväzok ne
web tarifu zde
obchodné podmienky zde

Ďalšie kľúčové podmienky:

 • úrok z omeškania 0,05 % z dlžnej ceny za každý deň omeškania (ak platná právna úprava stanoví vyššie úroky z omeškania má Orange nárok na úroky z omeškania v takejto zákonnej výške)
 • v prípade vymáhania dlžnej ceny znáša účastník všetky náklady
 • ak je účastník nepretržite dlhšie ako 90 dní v omeškaní, môže Orange postúpiť svoju pohľadávku inej osobe aj bez súhlasu účastníka
 • SIM karta je vo výhradnom vlastníctve a dispozícii spoločnosti Orange, účastník je povinný vrátiť pridelenú SIM kartu alebo SIM karty najneskôr do 30 dní od dátumu ukončenia platnosti zmluvy, pokiaľ sa s Orange, nedohodne inak
 • Orange má právo na zmenu telefónneho čísla bez súhlasu účastníka zo závažných technických alebo prevádzkových dôvodov a po predchádzajúcom písomnom upovedomení účastníka
 • Orange má právo kontaktovať účastníka za účelom priameho marketingu svojich alebo spoločnosťou Orange poskytovaných služieb a ostatných produktov formou zasielania písomností, prostredníctvom elekronických komunikácií, najmä, ale nielen formou volania, zasielaním SMS, MMS, faksimilných správ; súhlasy sú účinné počas trvania zmlúv alebo iných zmluvných vzťahov účastníka so spoločnosťou Orange, ako aj po dobu 1 roku po ich ukončení, ak v príslušnom súhlase nie je uvedená iná doba (účastník je oprávnený odmietnuť takéto používanie jeho údajov)
  Aktivačný poplatok
  Aktivačný/administratívny poplatok 11 €
  Aktivačný/administratívny poplatok – verný zákazník 8 €

Datum poslední aktualizace: 9.9.2023 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Späť na porovnanie mobilných taríf

Prihlásiť