Srovnání mobilních tarifů
Cennik Trio

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Cennik Trio


Predplatená karta

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 5 EUR
kredit k využití 15 EUR
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 0,1500 EUR
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 0,1500 EUR
cena MMS 0,2400 EUR
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • prenesenie telefónneho čísla 0 €, výmena SIM karty 10 €
 • zmena predplatených služieb O2 na službu Tesco mobile Bodka, službu Tesco mobile karta na dobíjanie kreditu alebo na službu Tesco mobile paušál tri100 zdarma
 • SMS do zahraničia 0,1 €, MMS do zahraničia 0,25 €

Základní charakteristika tarifu

operátor Tesco mobile
názov tarifu Cennik Trio
typ tarifu karta
tarifikace 60+1
príslušnosť k sieti
záväzok ne
web tarifu zde
obchodné podmienky zde

Tarifné podmienky:

 • Poskytovatelem je O2 Slovakia, s.r.o.
 • nevyužité jednotky sa neprenášajú do ďalšieho zúčtovacieho obdobia, s výnimkou dátového balíčka so službou automatické navýšenie
 • zmluva se uzatvára na dobu určitú, a to na 13 mesiacov od aktivácie SIM karty, ak sa zmluvné strany nedohodli inak; pokiaľ účastník počas trvania zmluvy dobije kredit, zmluva sa predĺži na dobu ďalších 13 mesiacov odo dňa dobitia kreditu, po každom nasledujúcom dobití kreditu sa zmluva predlžuje vždy na 13 mesiacov od posledného dobitia kreditu
 • výška dobitia [€]/platnosť kreditu [dní] - 5/40, 6 až 14/90, >15/180
 • v prípade nevyčerpania kreditu v stanovenej lehote bude účastníkovi tento nevyčerpaný kredit vrátený spôsobom stanoveným poskytovateľom v hodnote zodpovedajúcej hodnote nevyčerpaného kreditu; o vrátenie kreditu je účastník povinný požiadať písomne v predajni poskytovateľa (ak je výška kreditu, ktorý má byť vrátený, vyššia ako 50 €, účastník musí predložiť pôvodný doklad, na základe ktorého kredit zakúpil)
 • ak si v priebehu stanovenej doby účastník dobije svoj kredit, predĺži sa doba, počas ktorej je možné služby využívať, o dobu stanovenú v aktuálnej cenníku alebo v ponuke služieb, podľa hodnoty dobitého kreditu
 • ak je výpoveď doručená najneskôr v pätnásty deň pred ukončením zúčtovacieho obdobia, výpovedná lehota začne plynúť v deň doručenia výpovede a končí sa v posledný deň zúčtovacieho obdobia; v prípade, keď je výpoveď doručená v neskorší deň, výpovedná doba začne plynúť v prvý deň nasledujúceho zúčtovacieho obdobia a skončí sa v posledný deň nasledujúceho zúčtovacieho obdobia
 • poskytovateľ má právo požadovať od účastníka zloženie zábezpeky vo forme finančných prostriedkov vo výške podľa uváženia poskytovateľa alebo zabezpečenie svojich pohľadávok inak, napr. ručenia atď.

Ďalšie kľúčové podmienky:

 • v prípade neoprávnenej a neodôvodnenej reklamácie je poskytovateľ oprávnený požadovať od účastníka úhradu odôvodnených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s prešetrovaním reklamácie
 • SIM karta je vo vlastníctve poskytovateľa, účastník je povinný vrátiť SIM kartu poskytovateľovi najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia zmluvného vzťahu s poskytovateľom
 • poskytovateľ má právo zmeniť z naliehavých technických alebo prevádzkových dôvodov účastnícke číslo účastníka aj bez jeho súhlasu
 • poskytovateľ je oprávnený za účelom vykonávania marketingových aktivít kontaktovať účastníka prostredníctvom poštovej adresy, adresy elektronickej pošty, účastníckeho čísla, automatických volacích zariadení, faxom alebo iným obdobným spôsobom informovať o svojich nových Službách a o produktoch, prípadne o službách a o produktoch subjektov, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom, spravidla označených ako obchodné informácie
 • údaje môže poskytovateľ spracovávať počas celej doby trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkom a poskytovateľom až do urovnania všetkých práv a povinností z neho vyplývajúcich, minimálne však do uplynutia 4 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu medzi účastníkom a poskytovateľom

Datum poslední aktualizace: 7.8.2023 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Späť na porovnanie mobilných taríf

Prihlásiť