Čo môžem robiť v prípade, ak operátor moju reklamáciu neuzná?

V prípade, že ste včas uplatnili reklamáciu nekvalitných služieb (pozri otázku č.20) alebo chybného vyúčtovania, máte možnosť bezodkladne najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie podať Telekomunikačnému úradu SR návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu musí  obsahovať:

a) meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu účastníka,

b) názov a sídlo podniku,

c) predmet sporu,

d) odôvodnenie nespokojnosti s výsledkami reklamácie,

e) návrh riešenia sporu.

Účastník a operátor môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu. Podanie návrhu nemá odkladný účinok na povinnosť spotrebiteľa uhradiť cenu za poskytnuté služby. Na konanie sa nevzťahuje Správny poriadok. Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu.


Zákonný podklad:

§ 74 ods. 2, § 75 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

 

Prihlásiť