Čo môžem robiť v prípade, ak operátor jednostranne zmenil zmluvné podmienky k horšiemu?

Podľa § 43 odsek 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je operátor povinný písomne, elektronickou poštou, službou krátkych správ (SMS) alebo telefonicky oznámiť účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje. Účastník má právo bez sankcie vypovedať zmluvu na základe oznámenia o návrhu podstatných zmien zmluvných podmienok, ktoré predstavujú ich zhoršenie.

Účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola účastníkovi operátorom oznámená; ak operátor neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok, účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok. Účastník nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie.


Zákonný podklad:

§ 43 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

 

Prihlásiť