Čo musí obsahovať zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb s operátorom?

Podľa § 44 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách musí zmluva o poskytovaní verejných služieb obsahovať:

a) identifikačné údaje zmluvných strán v rozsahu podľa § 15 ods. 2,

b) popis poskytovaných služieb, najmä informácie o

1. prístupe k službám tiesňového volania a lokalizačným údajom vrátane obmedzení pri poskytovaní služieb tiesňového volania,

2. obmedzeniach týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciách alebo ich používaní v súlade s osobitnými predpismi,

3. minimálnej ponúkanej úrovni kvality služieb, najmä lehotu prvého pripojenia k sieti alebo iné ukazovatele, ak tak určí Telekomunikačný úrad SR,

4. postupoch operátora pri meraní a riadení prevádzky zameraných na zamedzenie preťaženia sieťového                spojenia a informácie o tom, ako môžu tieto postupy vplývať na kvalitu služieb,

  5. druhoch servisných služieb, podporných služieb a kontaktné údaje na tieto služby,

6. obmedzeniach, ktoré operátor zavedie na používanie dodaných koncových zariadení,

c) možnosť účastníka zverejniť alebo nezverejniť jeho osobné údaje v telefónnom zozname a informačných službách o účastníckych číslach a možnosť vybrať si, ktoré osobné údaje zverejní,

d) podrobnosti o cenách vrátane prostriedkov, ktorými je možné získať aktuálne informácie o platných cenách, servisných poplatkoch, ponúkané spôsoby platby a rozdiely v nákladoch účastníka súvisiacich  so spôsobom platby,

e) informácie o termínoch a spôsobe fakturácie za poskytnuté služby,

f) čase trvania zmluvy o poskytovaní verejných služieb, podmienkach  jej predĺženia a ukončenia vrátane minimálnych podmienok používania alebo trvania služby, ktoré sa musia splniť v záujme využívania výhod z akcií na podporu predaja, poplatkov súvisiacich s prenosom čísel a iných identifikátorov, poplatkov splatných pri ukončení zmluvy o poskytovaní verejných služieb a náhrady nákladov súvisiacich s koncovými zariadeniami,

g) spôsoboch odškodnenia a systéme úhrad, ktoré sa uplatnia v prípade nesplnenia zmluvne dohodnutej úrovne kvality služieb,

h) spôsoboch urovnávania sporov,

i) druhoch opatrení, ktoré môže operátor prijať v prípade narušenia bezpečnosti alebo integrity siete, alebo v prípade jej ohrozenia alebo poškodenia.

Tieto údaje môžu byť uvedené v ktorejkoľvek súčasti zmluvy o poskytovaní verejných služieb vrátane všeobecných podmienok alebo cenníka. To neplatí pre údaje, ktoré musia byť výslovne uvedené priamo v písomnom vyhotovení zmluvy o poskytovaní verejných služieb:

a) lehotu prvého pripojenia k sieti,

b) obmedzenia, ktoré operátor zavedie na používanie podnikom dodaných koncových zariadení účastníkovi,

c) možnosť účastníka zverejniť alebo nezverejniť jeho osobné údaje v telefónnom zozname a informačných službách o účastníckych číslach a možnosť vybrať si, ktoré osobné údaje zverejní,

d) cenu alebo zdroj, spôsob a možnosti získania informácií o cene,

e) informáciu o zúčtovacom období a spôsobe fakturácie v prípade fakturovaných služieb,

f) čas trvania zmluvy vrátane minimálnych podmienok používania alebo trvania služby. 

Ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (napr. internet alebo poštou) alebo mimo priestorov  obvyklých  na podnikanie, musí zmluva tiež obsahovať poučenie o práve na odstúpenie od tejto zmluvy, lehota na odstúpenie je minimálne 7 pracovných dní.

Vzhľadom na rozsah poskytovaných informácií túto zmluvu prakticky nemožno uzavrieť cez telefón. Písomne ​​uzatvorenú zmluvu možno predĺžiť opäť len písomne, tu je ale potrebné venovať pozornosť automatickému predlžovaniu zmluvy, ktorá je zakotvená  v zmluvných podmienkach, ktoré nastane, ak spotrebiteľ v stanovenej lehote výslovne nevyjadrí vôľu zmluvu nepredĺžiť.


Zákonný podklad:

§ 44 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, § 8 ods. 1, § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

 

Prihlásiť