Čo mám robiť v prípade nespokojnosti s vyúčtovaním ceny za služby elektronických komunikácií?

V lehote určenej v reklamačnom poriadku, (pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry za poskytnutú službu), musíte voči poskytovateľovi služby uplatniť reklamáciu, inak právo zanikne. Odporúčame reklamáciu podávať písomne, ​​doporučeným listom s doručenkou. Ak nie je dohodnuté inak, v prípade oprávnenej reklamácie je poskytovateľ povinný vrátiť zákazníkovi rozdiel ceny spôsobom a v lehotách stanovených všeobecnými podmienkami služby.

Reklamácia má byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. V zložitých prípadoch môže podnik túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; podnik je povinný o predĺžení písomne informovať účastníka pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Nevybavená reklamácia je správnym deliktom, na dodržiavanie tejto povinnosti dohliada Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.


Zákonný podklad:

§ 45 ods. 1 a 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

 

Prihlásiť