Ako testujeme majonézy

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • Obsah vajec: 30 %
  • Obsah a kvalita tuku: 25 %
  • Senzorické hodnocení: 25 %
  • Deklarace: 15 %
  • Přítomnost konzervantů: 5 %

Obsah vajec. Obsah žĺtkov sme stanovili porovnaním tabelovaných dát referenčného materiálu pre autentické vaječné žĺtky s nameranými hodnotami vybraných markerov (obsah cholesterolu a fosforu). Prítomnosť bielkov sme potvrdili na základe stanovenia obsahu lyzozýmu.

Obsah a kvalita tuku. Celkový tuk sme stanovili gravimetricky po extrakcii. Peroxidové číslo ako indikátor čerstvosti titračnou metódou.

Senzorické hodnotenie. Príjemnosť farby, konzistencie, vône, chuti a celkový dojem sme hodnotili pomocou profilovej metódy. Nevyhovujúce znaky posúdili metódou slovného popisu. Bodové hodnotenie daných deskriptorov na stupnici je nasledujúce: 1 − vynikajúca až 5 − nepríjemná.

Prítomnosť konzervačnej látky. Konzervačné látky (kyselina sorbová a kyselina benzoová) sme stanovili vysokovýkonnou kvapalnou chromatografiou s detekciou UV/VIS spektier (HPLC/UV/VIS).

Stanovenie pH prebehlo potenciometricky.

Mikrobiologický rozbor zemiakového šalátu. Stanovili sme celkové počty mezofilných a fakultatívne anaeróbnych mikroorganizmov, mliečnych baktérií a kvasiniek podľa ČSN EN ISO 4833-1 (560083): Mikrobiológia potravinového reťazca − Horizontálna metóda na stanovenie počtu mikroorganizmov − Časť 1: Technika prelivom a počítania kolónií kultivovaných pri 30 °C a podľa ČSN ISO 21527-2 (560650). Mikrobiológia potravín a krmív − Horizontálna metóda stanovenia počtu kvasiniek a plesní. Časť 2: Metóda počítania kolónií vo výrobkoch s aktivitou vody menšou alebo rovnajúcou sa 0,95. Počty mliečnych baktérií sa stanovili v pôde MRS agar.

Prihlásiť