Ako testujeme sušená batolecí mléka

Ako hodnotíme

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

  • Nežiaduce látky: 100 %

Zloženie mastných kyselín sa stanovilo plynovou chromatografiou s plameňovo ionizačnou detekciou (GC-FID).

Obsah nasýtených, nenasýtených a transmastných kyselín sa stanovil výpočtom.

Obsah tuku sa zisťoval gravimetricky.

Na stanovenie obsahu kadmia a olova sa použila metóda hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Použili sme európske nariadenie 1881/2006, ktoré stanovuje maximálne limity niektorých kontaminujúcich látok v potravinách.

Obsah MCPD bol stanovený plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS). Namerané množstvo sme vyhodnotili podľa prijateľného limitu denného príjmu (TDI), ktoré vo svojom stanovisku vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). 

Prihlásiť