Za ako dlho mi musí predajca vybaviť reklamáciu?

Lehota nie je stanovená


Čo robiť?

Pokiaľ nie je reklamácia vybavená v primeranej dobe, vyzvite predávajúceho k vybaveniu reklamácie a stanovte mu dodatočnú primeranú lehotu. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.


Zákonný podklad:

§ 436 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník

 

Prihlásiť