Je predajca povinný vystaviť k výrobku záručný list?

Najprv je nutné zdôrazniť, že záručný list nie je doklad, ktorý musíte predložiť v prípade reklamácie v záručnej dobe. Ale ak to umožňuje povaha veci, môže ako záručný list slúžiť aj ako doklad o kúpe, ktorý obsahuje potrebné údaje k reklamácii.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať iba niektorej súčiastky veci. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Vyhlásením v záručnom liste, ktorý je vydaný kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. Táto záruka je však iba zmluvná, a preto je na predávajúcom, ako stanoví jej rozsah a podmienky. Záruka sa nemusí dokonca vzťahovať na celú vec, ale napr. iba na niektoré súčiastky. Ak záruka nemyslí na všetky možné situácie, ktoré môžu nastať, vtedy sa použijú sa analogicky ustanovenia zákona, ktoré sa týkajú zákonnej záruky. Sporné ustanovenia je potrebné vykladať v prospech spotrebiteľa.


Zákonný podklad:

§ 502 ods. 3, § 620 ods. 3, 4, 5, § 646 Občianskeho zákonníka, § 16 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

 

Prihlásiť