Má predajca povinnosť výrobok na požiadanie predviesť?

Predávajúci je povinný predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje. Súčasne je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou.


Zákonný podklad:

§ 4 ods. 1, § 11 ods.1, 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

 

Prihlásiť