Ako testujeme konzervované paradajky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • obsah paradajok: 30 %
  • senzorické hodnotenie: 30 %
  • fyz.-chem. parametre: 20 %
  • nežiaduce látky: 10 %
  • obal a deklarácia: 10 %

Pri senzorickom hodnotení 12 posudzovateľov overovalo pomocou stupnicovej metódy a metódou slovného opisu vzhľad, intenzitu červenej farby, intenzitu tvrdosti pevných kúskov, príjemnosť chuti a vône, intenzitu slanej chuti a celkový dojem.

Na stanovenie obsahu paradajok sme použili nepriamu výpočtovú metódu. Základnými kvalitatívnymi parametrami na výpočet obsahu paradajok bola refraktometrická sušina, formolové číslo, kyselina citrónová, jablčná, pyroglutamová a obsah draslíka, horčíka, vápnika a fosforu.

Druhou súčasťou analýzy bolo objektívne stanovenie farby pomocou spektrofotometra Minolta v systéme Hunter. Pri tejto skúške sme zisťovali svetlosť farby, intenzitu červeného odtieňa a hnedastého odtieňa. Výsledkom bol výpočet pomeru intenzity svetločervenej a hnedastej farby.

Ďalšie fyzikálno-chemické skúšky spočívali v meraní obsahu minerálnych nečistôt, popola a refraktometrickej sušiny. Popol a znečisťujúce minerálne prímesi sme stanovili vážením po mineralizácii vzorky.

Pri kontrole prítomnosti nežiaducich látok sme zisťovali obsah alternatívnych mykotoxínov a pesticídov. Alternariové mykotoxíny (alternariol, alternariol-monometyléter, kyselina tenuazónová, altenuén a tentoxín) boli analyzované metódou kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou detekciou. Pri skríningu prítomnosti rezíduí pesticídov sme pomocou metód plynovej a kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou detekciou sledovali viac ako 700 rôznych látok.

Hodnotenie obalu a deklarácie pozostávalo z overenia správnosti deklarovaného údaja celkovej hmotnosti a hmotnosti pevného podielu. Pevný podiel sme stanovili vážením (podľa ČSN 56 0246-5). Ďalej sme hodnotili prítomnosť biocertifikácie a informácií o krajine pôvodu použitých paradajok.

Celkové hodnotenie je limitované dostatočným a horším výsledkom analýzy nežiaducich látok.

Prihlásiť