Ako testujeme sterilované hrášky

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • senzorické posouzení: 40 %
  • zbožíznalecké posouzení: 35 %
  • fyzikálně chem. parametry: 15 %
  • tvrdost: 10 %

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení

Senzorické hodnotenie 40%, zbožíznalecké posúdenie 35%, fyzikálno chemické parametre 15%, tvrdosť 10%.

Limity hodnotenie

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení. Celkové hodnotenie limitovalo nedostatočné hodnotenie bezpečnosti.

Zkúšky

  • Senzorické hodnotenie parametrov vzhľad/veľkosť/tvar, farba, konzistencia, chuť/vôňa, škrobnatosť/múčnatosť a celkový dojem sa hodnotili známkami na stupnici od jedna do päť.
  • Pri  znaleckom hodnotení sme posúdili nasledujúce vlastnosti: kvantifikácia odchýlok od zmyslových požiadaviek definovaných vyhláškou č. 157/2003 Zb., zhodnotenie veľkosti hráškov, posúdenie poškodenia hráškov a chyby nálevu, zhodnotenie prípadných nedostatkov obalu a náročnosť manipulácie s výrobkom.
  • Obsah soli sme stanovili pomocou atómovej absorpčnej spektroskopie, na meranie celkového obsahu kyselín, vyjadreného ako kyselina octová, sme použili titračnú metódu podľa ČSN 56 0246, popol a minerálne nečistoty podľa ČSN 56 0246.
  • Tvrdosť hrášku sme zisťovali pomocou penetrometra Instron dvomi druhmi meraní. V prvom sme zaznamenávali maximálnu silu potrebnú na prerazenie povrchových štruktúr hrášku, v druhom meraní silu potrebnú na prienik do hĺbky 3,5 mm do dužiny hrášku.
  • Stanovenie obsahu vápnika sme robili metódou atómovej absorpčnej spektroskopie. Zhodnotili sme obsah vápnika ako indikátora použitia vápenatých solí na spevnenie konzistencie.
  • Hmotnosť pevného podielu, teda hmotnosť hrášku po odkvapkaní sme zisťovali vážením podľa ČSN 56 0246.

Prihlásiť