Ktoré informácie je dodávateľ energie povinný uviesť na faktúre a na koho sa môže obrátiť ak ich neobsahuje?

Faktúra predstavuje doklad o poskytnutí služby a v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa musí obsahovať obchodné meno, IČO a sídlo dodávateľa energie, adresu prevádzkarne, dátum poskytnutia služby( teda obdobie, za ktoré je poskytnutá služba fakturovaná), druh služby, cenu jednotlivej služby a celkovú cenu, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť. Pokiaľ faktúra  neobsahuje požadované  údaje,   spotrebiteľ  by ich mal reklamovať a  požadovať doplnenie údajov od svojho dodávateľa. V prípade, ak  by to dodávateľ odmietol,  spotrebiteľ sa môže obrátiť na Štátnu energetickú inšpekciu.

Každá faktúra musí podľa zákona o energetike obsahovať aj informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine (niektorí prevádzkovatelia distribučných sústav tieto informácie zverejňujú aj na svojich internetových stránkach). Informácia o energetickom mixe dodávky, ktorú je dodávateľ povinný poskytovať podľa zákona o energetike, sa nachádza na zadnej strane faktúry. Dodávateľ je takisto povinný poskytovať odberateľovi informácie o dopade vyrobenej alebo dodanej elektriny na životné prostredie alebo uviesť odkaz na verejný zdroj týchto informácií.


Zákonný podklad:

§ 16 ods. 1  zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, § 20 ods. 1 zákona č.656/2004 Z. z o energetike

 


Informujte sa o ďalších právach a povinnostiach, ktoré sa týkajú oblasti Účtovanie cien a platieb:

Prihlásiť