Ako testujeme tradičné nátierkové

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • obsah tuku a sušiny: 35 %
  • mikrobiolog. vyšetrenie: 5 %
  • senzorické hodnotenie: 35 %
  • obsah soli: 15 %
  • obal a deklarácia: 10 %

Obsah tuku a sušiny bol zistený gravimetricky. Preukázanie prítomnosti iného ako mliečneho tuku sa robilo pomocou analýzy triglyceridov.

Mikrobiologické vyšetrenie sledovalo prítomnosť koliformných baktérií a plesní. Počty koliformných baktérií sa zisťovali v piatich baleniach podľa ČSN ISO 4832. Počty plesní sa určili podľa ČSN ISO 21527 − 1, ČSN ISO 21527 − 2.

Senzorické hodnotenie sa realizovalo v súlade s ČSN EN ISO 10399, ČSN EN ISO 4120 a ČSN EN ISO 5495. Zúčastnilo sa na ňom osem hodnotiacich, ktorí bodovali vzhľad, konzistenciu, chuť a vôňu výrobku. Jednotlivé parametre známkovali pomocou školskej stupnice.

Obsah soli bol stanovený výpočtom z množstva sodíka zisteného prostredníctvom plameňovej atómovej absorpčnej spektroskopie.

Pri hodnotení obalu a deklarácie sme kontrolovali zhodu údajov o obsahu tuku a soli s nameranými hodnotami.

Prihlásiť