Ako testujeme hrozienka

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • chem.-fyz. parametre: 35 %
  • senzorické hodnotenie: 40 %
  • nežiaduce látky: 10 %
  • mikrobiologický rozbor: 15 %

Na senzorické hodnotenie vybraných znakov (intenzita hnedej farby, príjemnosť vône, príjemnosť chuti, intenzita tvrdosti, intenzita elasticity, intenzita nedostatkov) bola použitá profilová metóda. Jednotlivé parametre sa známkovali pomocou školskej stupnice. Na hodnotení sa zúčastnilo 8 hodnotiacich. Nevyhovujúce znaky posudzovali metódou slovného opisu.

Chemicko-fyzikálne analýzy zahŕňali stanovenie sušiny, rozpustné sušiny a tovaroznalecké posúdenie. Sušina sa stanovila gravimetricky po sušení do konštantnej hmotnosti pri 103 °C. Hodnota rozpustnej sušina sa stanovila refraktometricky po homogenizácii vzorky. Tovaroznalecké posúdenie odchýlok (v 100 g vzorky) sa robilo podľa ČSN 56 8193

Mikrobiologické vyšetrenie zahŕňalo stanovenie počtu plesní podľa ČSN ISO 21527-2 (560650). Robilo sa aj mikroskopické vyšetrenie povrchu na prítomnosť roztočov a plesní na 10 zorných poliach pri 40násobnom zväčšení.

Stanovenie nežiaducich látok sa zakladalo na zisťovaní prítomnosti aflatoxínov a ochratoxínu pomocou kvapalinovej chromatografie s fluorescenčným detektorom. V laboratóriu robili pomocou kvapalinovej a plynovej chromatografie s hmotnostnou detekciou aj skríning 700 pesticídnych látok.

V hodnotení obsahu siričitanov sme sledovali, či hrozienka neobsahujú nedeklarované alergénne siričitany. Stanovenie oxidu siričitého sa robilo modifikovanou metódou podľa Monier-Wiliamsa.

Prihlásiť