Ako testujeme grilovací tyčinky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • obsah mäsa: 30 %
  • obsah tuku: 20 %
  • senzorické hodnotenie: 25 %
  • obsah soli: 10 %
  • mikrobiologické vyšetrenie: 5 %
  • obal a deklarácia: 10 %

Celkové hodnotenie bolo limitované nedodržaním deklarovaného obsahu mäsa a prekročením uvedeného obsahu tuku.

Obsah mäsa sa určil výpočtovou metódou z analytických hodnôt obsahu kolagénu, vody, tuku, popola, kolagénu a bielkovín. Množstvo vody sa stanovilo gravimetricky po vysušení vzorky. Obsah popola sme stanovili gravimetricky po spálení vzorky. Množstvo bielkovín sa zisťovalo objemovo, množstvo kolagénu výpočtom zo spektrofotometricky zisteného obsahu hydroxyprolínu. Obsah tuku určili gravimetricky po hydrolýze. Prítomnosť sójovej bielkoviny sa overila biochemickou metódou ELISA pomocou testovacích súprav na stanovenie sójovej bielkoviny.

Obsah tuku sme zisťovali gravimetricky po hydrolýze.

Senzorické posúdenie prebehlo v súlade s ČSN EN ISO 10399, ČSN EN ISO 4120, ČSN EN ISO 5495. Desať hodnotiteľov známkovalo jednotlivé parametre − chuť, vôňu, vzhľad a konzistenciu od jedna do päť. Jednotka predstavovala typické a päťka úplne neštandardné vlastnosti.

Mikrobiologické vyšetrenie zahŕňalo kontrolu prítomnosti baktériíEscherichia coli, Listeria monocytogenes a Salmonella. Na stanovenie počtu a preukázania prítomnosti jednotlivých druhov boli použité metódy podľa ČSN ISO 16649 − 2, ČSN EN ISO 11290 − 1, ČSN EN ISO 11290 − 2 a ČSN EN ISO 6579 − 1.

Množstvo soli sa vypočítalo na základe obsahu sodíka zmeraného atómovou absorpčnou spektroskopiou.

Pri hodnotení obalu a deklarácie sme zisťovali, či zistené hodnoty obsahu mäsa, tuku a soli zodpovedajú deklarovaným údajom. V zoznamoch zložiek sme sledovali deklarované použitie farbív, škrobu, rastlinnej vlákniny a látok zvýrazňujúcich chuť a vôňu.

Prihlásiť