Srovnání mobilních tarifů
Prima Go

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Prima Go


Predplatená karta

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 0 EUR
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 0,1000 EUR
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 0,0600 EUR
cena MMS 0,0600 EUR
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • cena SIM 10 € + prípadné náklady na doručenie, prenos čísla 0 €
 • úvodný kredit 6 €
 • volania - prvých 15 minút 0,12 €/min, 15-30 0,11 €/min, 30-45 0,10 €/min, nad 45 0,09 €/min
 • SMS/MMS do SR, EÚ, USA, Kanady 0,06 €/správa
 • volania do všetkých sietí v SR a EÚ od 0,12 do 0,09 €/min.
 • volania do všetkých sietí v SR a EÚ od 0,12 do 0,09 €/min.

Základní charakteristika tarifu

operátor Orange
názov tarifu Prima Go
typ tarifu karta
tarifikace 1+1
príslušnosť k sieti
záväzok ne
web tarifu zde
obchodné podmienky zde

Tarifné podmienky:

 • Poskytovatelem je Orange Slovensko, a.s.
 • platnosť kreditu je 90 dní, platnosť SIM karty je 12 mesiacov
 • nespotrebovaný štandardný kredit spoločnosť Orange vráti účastníkovi v lehote 30 dní od doručenia žiadosti účastníka o vrátenie nespotrebovaného kreditu, maximálne však vo výške 150 €, ak neurčí spoločnosť Orange inak (toto právo zanikne do jedného roka odo dňa zániku platnosti zmluvy)
 • zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú (ak doba nie je v zmluve výslovne uvedená), výpovedná lehota 30 kalendárnych dní (začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, kedy bola zmluvnej strane doručená písomná výpoveď)
 • platnosť zmluvy automaticky zaniká ako dôsledok neobnovenia kreditu počas obdobia, ktoré na ten­to účel určila spoločnosť Orange vo svojom pokyne; ak z osobitného poky­nu nevyplýva inak, toto obdobie predstavuje súčet počtu dní tvoriacich časový úsek, počas ktoréhosa Účastník zaviazal vyčerpať kredit (90 dní) a počtu 275 kalendárnych dní, pričom začiatok plynutia tohto obdobia sa viaže na deň nasledujúci po poslednej platnej obnove kreditu (pokiaľ k obnove kreditu vôbec nedošlo, toto obdobie plynie v rovna­ko stanovenej dĺžke od aktivácie SIM karty)
 • je nevyhnutné, aby záujemca pri uzatváraní zmluvy, ako aj účastník kedykoľvek neskôr, keď ho k tomu spoločnosť Orange vyzve, umožnil vykonanie, potvrdenie alebo obnovu (aktualizáciu) registrácie účastníka v informačnom systéme spoločnosti Orange
 • doplnkove balíky (ceny za 7 dní): Nekonečné volania do siete Orangeu - 6 €, Nekonečné volania do všetkých sietí v SR - 9 €, Nekonečné SMS/MMS do všetkých sietí v SR - 2 €
 • možnosť aktivácie doplnkových hlasových, dátových a SMS balíkov

Ďalšie kľúčové podmienky:

 • účastník nadobúda k SIM karte, ktorá je jeho súčasťou, vlastnícke právo; z naliehavých technických alebo prevádzkových dôvodov je spoločnosť Orange oprávnená požiadať účastníka, aby pridelenú SIM kartu zo siete odpojil, prípadne navrhnúť účastníkovi jej výmenu (pokiaľ účastník takejto požiadavke nevyhovie v stanovenej lehote, spoločnosť Orange je oprávnená SIM kartu odpojiť aj bez výslovného súhlasu účastníka)
 • spoločnošt Orange je oprávnená zmeniť účastnícke telefónne číslo v naliehavých technických alebo prevádzkových prípadoch aj bez súhlasu účastníka, pokiaľ je to potrebné z dôvodu ochrany účastníka alebo ochrany siete spoločnosti orange
 • spoločnosť Orange si vyhradzuje právo určiť účastníkovi maximálny počet pridelených SIM kariet
 • spoločnosť Orange je oprávnená spracúvať osobné údaje účastníka na účely oznamovania marketingových ponúk a zasielania ponuk tovarov a služieb v rámci priameho marketingu aj automatické volacie systémy alebo volania na telefónne číslo účastníka alebo záujemcu.; súhlasy sú účinné počas trvania zmlúv alebo iných zmluvných vzťahov účastníka so spoločnosťou Orange, ako aj po dobu 1 roku po ich ukončení, ak v príslušnom súhlase nie je uvedená iná doba (účastník je oprávnený odmietnuť takéto používanie jeho údajov)

Datum poslední aktualizace: 2.4.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Späť na porovnanie mobilných taríf

Prihlásiť