Srovnání mobilních tarifů
Predplatenka

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Predplatenka


Predplatená karta

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 0 EUR
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 0,1000 EUR
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 0,1000 EUR
cena MMS 0 EUR
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • aktivácia Easy SIM karty 9 € (úvodný kredit 9 €), vydanie SIM karty bez vstupného kreditu 0,04 €
 • poskytnutie Mini SIM/Nano SIM karty na žiadosť účastníka 3,98 €
 • výmena Easy karty za SIM kartu so službou Mobil MultiBanking (64 kB), za Mini SIM/Nano SIM kartu, strata, odcudzení alebo poškodení 4 €
 • doručenie novej SIM karty na žiadosť účastníka pri jej výmene, strate, odcudzení alebo poškodení 5,98 €
 • prenesenie telefónneho čísla od Slovak Telekom zdarma
 • prechod zo služby Easy na štandardné služby zdarma
 • SMS do zahraničia 0,15 €, MMS do zahraničia 0,39 €
 • volania a SMS do jednotlivých sietí v SR budú spoplatnené maximálne do výšky 0,50 € za jeden kalendárny deň
 • následne nebudú v daný deň volania a SMS do príslušnej siete spoplatnené
 • volania a SMS do jednotlivých sietí v SR budú spoplatnené maximálne do výšky 0,50 € za jeden kalendárny deň
 • následne nebudú v daný deň volania a SMS do príslušnej siete spoplatnené

Základní charakteristika tarifu

operátor Slovak Telekom
názov tarifu Predplatenka
typ tarifu karta
tarifikace 1+1
príslušnosť k sieti
záväzok ne
web tarifu zde
obchodné podmienky zde

Tarifné podmienky:

 • Poskytovatelem je Slovak Telekom, a.s.
 • ak doba trvania zmluvy alebo poskytovania služby nie je v zmluve určená inak, platí, že bola dojednaná doba neurčitá. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že aj keď bola zmluva uzavretá na dobu neurčitú, služba bude poskytovaná počas doby určitej, prípadne že službu sa účastník zaviaže využívať aspoň počas určitého minimálneho obdobia (tzv. doba viazanosti).
 • zmluvu na dobu neurčitú môže účastník vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu (výpovedná lehota uplynie posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane)
 • ak je poskytovanie služby dohodnuté na dobu určitú alebo na dobu viazanosti a ak počas nej dôjde k obmedzeniu alebo prerušeniu jej poskytovania, doba trvania poskytovania služby alebo doba viazanosti sa predĺži o obdobie trvania obmedzenia alebo prerušenia poskytovania služby, ak nie je v zmluve uvedené inak
 • platnosť kreditu 365 dní
 • platnosť SIM karty 12 mesiacov odo dňa posledného dobitia
 • na účastníka sa zároveň aplikuje tzv. zásada korektného využívania služby s mesačným objemom max. 2 000 minút a 2 000 SMS do všetkých sietí v SR spoločne
 • v prípade prekročenia stanoveného limitu objemu prevádzky budú účastníkovi ďalšie volania nad rámec 2 000 minút a ďalšie SMS nad rámec 2 000 SMS do konca kalendárneho mesiaca spoplatnené
 • účastník je oprávnený požiadať o vrátenie zostatkového nespotrebovaného kreditu na ktoromkoľvek predajnom mieste Slovak Telekom alebo prostredníctvom písomnej žiadosti o vrátenie kreditu s úradne osvedčeným podpisom účastníka (výpoveď zo zmluvy alebo dohoda o ukončení zmluvy sa považuje za žiadosť o vrátenie zostatkového nespotrebovaného kreditu)
 • podnik má právo požadovať platbu vopred
 • poskytovateľ má právo podmieniť poskytnutie služby zložením zábezpeky z dôvodov pre dočasné prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služby zo strany podniku alebo ak účastník nedáva záruku, že si bude riadne a včas plniť záväzky alebo v iných dohodnutých prípadoch

Ďalšie kľúčové podmienky:

 • SIM karta je vo výlučnom vlastníctve Slovak Telekom a je neprenosná
 • účastník je pri zániku zmluvy povinný bezodkladne vrátiť zariadenia a iné predmety (napr. SIM karta) vo vlastníctve podniku, ktoré mu boli poskytnuté na účely využívania služieb na dobu trvania zmluvy
 • Slovak Telekom má právo zmeniť telefónne číslo pridelené účastníkovi v naliehavých technických alebo prevádzkových prípadoch, ak je to potrebné pre ochranu účastníka, iného účastníka alebo siete, o čom bude Slovak Telekom informovať účastníka minimálne 10 dní vopred

Poznámky k mobilnému internetu:

 • Prenos dát v mobilnej sieti Telekom so službou Internet na deň bude počas kalendárneho dňa spoplatnený sumou maximálne do výšky 0,50 € za jeden kalendárny deň. Po prenesení 300 MB v rámci sledovaného obdobia (1 kalendárny deň) dôjde k pozastaveniu prístupu na Internet.

Datum poslední aktualizace: 21.9.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Späť na porovnanie mobilných taríf

Prihlásiť