Srovnání mobilních tarifů
Paušál tri100

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Paušál tri100


Tarifa bez záväzkov

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 10 EUR
Volání
volné minuty 100
do vlastnej siete 100
cena za minutu 0,1000 EUR
do vlastní sítě 0,0100 EUR
SMS a MMS
volné SMS 100
cena SMS 0,0500 EUR
cena MMS 0,2400 EUR
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • prenesenie telefónneho čísla 0 €, výmena SIM karty 10 €
 • jednorazový podrobný výpis volaní (v tlačenej forme) 3 €
 • platba faktúry v značkových predajniach poskytovateľa (O2) 3 €
 • zmena paušálnych služieb O2 na službu Tesco mobile paušál tri100 zdarma
 • SMS do zahraničia 0,1 €, MMS do zahraničia 0,25 €
 • 100 bodov Clubcard (body Clubcard sú účastníkovi pripísané na Clubcard účet po uhradení faktúry pri najbližšom Clubcard vyúčtovaní)
 • 100 bodov Clubcard (body Clubcard sú účastníkovi pripísané na Clubcard účet po uhradení faktúry pri najbližšom Clubcard vyúčtovaní)

Základní charakteristika tarifu

operátor Tesco mobile
názov tarifu Paušál tri100
typ tarifu paušál
tarifikace 1+1
príslušnosť k sieti
záväzok ne
web tarifu zde
obchodné podmienky zde

Tarifné podmienky:

 • Poskytovatelem je O2 Slovakia, s.r.o.
 • nevyužité jednotky sa neprenášajú do ďalšieho zúčtovacieho obdobia, s výnimkou dátového balíčka so službou automatické navýšenie
 • zmluva se uzatvára na dobu určitú, a to na 13 mesiacov od aktivácie SIM karty, ak sa zmluvné strany nedohodli inak; pokiaľ účastník využije počas trvania zmluvy služby, zmluva sa predĺži na ďalších 13 mesiacov odo dňa využitia služieb, pričom po každom následnom využití služieb sa zmluva predlžuje vždy na dobu 13 mesiacov od posledného využitia služieb
 • ak je výpoveď doručená najneskôr v pätnásty deň pred ukončením zúčtovacieho obdobia, výpovedná lehota začne plynúť v deň doručenia výpovede a končí sa v posledný deň zúčtovacieho obdobia; v prípade, keď je výpoveď doručená v neskorší deň, výpovedná doba začne plynúť v prvý deň nasledujúceho zúčtovacieho obdobia a skončí sa v posledný deň nasledujúceho zúčtovacieho obdobia
 • poskytovateľ je oprávnený v prípade, ak pri úhradách za poskytnuté služby
  prostredníctvom faktúry celková suma za poskytnuté služby nepresiahne čiastku
  3,32 € s DPH za každé z troch po sebe nasledujúcich zúčtovacích období, zmeniť účastníkovi spôsob úhrady za služby prostredníctvom faktúry na predplatenú službu
 • v prípade porušenia všeobecných podmienok a/alebo podmienok stanovených pre využívanie konkrétneho programu služieb má poskytovateľ právo zmeniť program služieb aj bez súhlasu účastníka
 • poskytovateľ má právo kedykoľvek bezplatne aktivovať účastníkovi služby, ktorých aktivácia ani využívanie nie sú spoplatnené, a služby, ktorých spoplatnenie nastane až vykonaním aktívneho úkonu zo strany účastníka, pričom o aktivácii týchto služieb je poskytovateľ povinný účastníka informovať; v prípade, že účastník nebude súhlasiť s poskytovaním takto aktivovaných služieb, poskytovateľ je povinný deaktivovať ich
 • poskytovateľ má právo požadovať od účastníka zloženie zábezpeky vo forme finančných prostriedkov vo výške podľa uváženia poskytovateľa alebo zabezpečenie svojich pohľadávok inak, napr. ručenia atď.
 • inicializačná zábezpeka 10 € (neplatí pre účastníkov, ktorí uzatvorili zmluvu v rámci procesu prenosu telefónneho čísla vo vzťahu k tomuto telefónnemu číslu; zábezpeka bude účastníkovi postupne uvoľnená vo faktúrach po riadnom uhradení 5 faktúr, ale najskôr po 6 mesiacoch od vygenerovania zábezpeky)

Ďalšie kľúčové podmienky:

 • úrok z omeškania podľa platných právnych predpisov, vystavenie upomienky 6 €, obmedzenie z dôvodu neplatenia 10 €, odpojenie z dôvodu neplatenia 29 €, odpojenie z dôvodu zneužitia služieb 50 €
 • poskytovateľ má voči účastníkovi nárok na zaplatenie trov súdneho, exekučného konania, príp. právneho zastúpenia v prípade súdneho vymáhania dlžnej sumy od účastníka
 • v prípade neoprávnenej a neodôvodnenej reklamácie je poskytovateľ oprávnený požadovať od účastníka úhradu odôvodnených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s prešetrovaním reklamácie
 • SIM karta je vo vlastníctve poskytovateľa, účastník je povinný vrátiť SIM kartu poskytovateľovi najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia zmluvy
 • poskytovateľ má právo zmeniť z naliehavých technických alebo prevádzkových dôvodov účastnícke číslo účastníka aj bez jeho súhlasu
 • poskytovateľ je oprávnený za účelom vykonávania marketingových aktivít kontaktovať účastníka prostredníctvom poštovej adresy, adresy elektronickej pošty, účastníckeho čísla, automatických volacích zariadení, faxom alebo iným obdobným spôsobom informovať o svojich nových službách a o produktoch, prípadne o službách a o produktoch subjektov, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom, spravidla označených ako obchodné informácie
 • údaje môže poskytovateľ spracovávať počas celej doby trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkom a poskytovateľom až do urovnania všetkých práv a povinností z neho vyplývajúcich, minimálne však do uplynutia 4 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu medzi účastníkom a poskytovateľom

Datum poslední aktualizace: 8.8.2017 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Späť na porovnanie mobilných taríf

Prihlásiť