Srovnání mobilních tarifů
O2 Voľnosť

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

O2 Voľnosť


Predplatená karta

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 0 EUR
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 0,1000 EUR
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 0,0500 EUR
cena MMS 0,2400 EUR
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • výmena SIM karty 10 €
 • jednorazový podrobný výpis volaní v tlačenej forme 3 €
 • odoslanie SMS na účastnícke čísla zahraničných operátorov 0,10 € (Zóna 2, 3, 4)
 • odoslanie MMS na účastnícke čísla zahraničných operátorov 0,24 €
 • Pre program O2 Voľnosť v Zóne 1 je účtovací interval 1 hovor. Maximálna dĺžka jedného volania môže byť zo strany Poskytovateľa s prihliadnutím
  na technologické parametre verejnej telefónnej siete obmedzená na 60 minút.
 • Pre program O2 Voľnosť v Zóne 1 je účtovací interval 1 hovor. Maximálna dĺžka jedného volania môže byť zo strany Poskytovateľa s prihliadnutím
  na technologické parametre verejnej telefónnej siete obmedzená na 60 minút.

Základní charakteristika tarifu

operátor O2
názov tarifu O2 Voľnosť
typ tarifu karta
tarifikace 1+1
príslušnosť k sieti
záväzok ne
web tarifu zde
obchodné podmienky zde

Tarifné podmienky:

 • Poskytovatelem je O2 Slovakia, s.r.o.
 • platnosť kreditu 12 mesiacov bez ohľadu na výšku dobitia
 • v prípade nevyčerpania kreditu z dôvodu ukončenia jeho platnosti môže účastník počas platnosti zmluvy o poskytovaní verejných služieb opätovne získať hodnotu posledného nevyčerpaného kreditu, ak si dobije kredit o minimálne 6 €
 • v prípade nevyčerpania kreditu v stanovenej lehote bude účastníkovi tento nevyčerpaný kredit vrátený spôsobom stanoveným poskytovateľom v hodnote zodpovedajúcej hodnote nevyčerpaného kreditu; o vrátenie kreditu je účastník povinný požiadať písomne v predajni poskytovateľa (ak je výška kreditu, ktorý má byť vrátený, vyššia ako 50 €, účastník musí predložiť pôvodný doklad, na základe ktorého kredit zakúpil)
 • zmluva se uzatvára na dobu určitú, a to na 13 mesiacov od aktivácie SIM karty, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokiaľ účastník počas trvania zmluvy dobije kredit, zmluva sa predĺži na ďalších 13 mesiacov odo dňa dobitia kreditu. Po každom nasledujúcom dobití kreditu sa zmluva predlžuje vždy na dobu 13 mesiacov od posledného dobitia kreditu
 • ak je výpoveď doručená najneskôr v pätnásty deň pred ukončením zúčtovacieho obdobia, výpovedná lehota začne plynúť v deň doručenia výpovede a končí sa v posledný deň zúčtovacieho obdobia; v prípade, keď je výpoveď doručená v neskorší deň, výpovedná doba začne plynúť v prvý deň nasledujúceho zúčtovacieho obdobia a skončí sa v posledný deň nasledujúceho zúčtovacieho obdobia

Ďalšie kľúčové podmienky:

 • SIM karta je vo vlastníctve poskytovateľa, účastník je povinný vrátiť SIM kartu poskytovateľovi najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia zmluvy
 • poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť množstvo pridelených SIM kariet
 • poskytovateľ má právo zmeniť z naliehavých technických alebo prevádzkových dôvodov účastnícke číslo aj bez súhlasu účastníka
 • v prípade neoprávnenej a neodôvodnenej reklamácie je poskytovateľ oprávnený požadovať od účastníka úhradu odôvodnených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s prešetrovaním reklamácie
 • poskytovateľ je oprávnený za účelom vykonávania marketingových aktivít kontaktovať Účastníka prostredníctvom poštovej adresy, adresy elektronickej pošty, účastníckeho čísla, automatických volacích zariadení, faxom alebo iným obdobným spôsobom informovať o svojich nových službách a o produktoch, prípadne o službách a o produktoch subjektov, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom, spravidla označených ako obchodné informácie
 • údaje môže poskytovateľ spracovávať počas celej doby trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkom a poskytovateľom až do urovnania všetkých práv a povinností z neho vyplývajúcich, minimálne však do uplynutia 4 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu medzi účastníkom a poskytovateľom
 • v prípade služby prenosu dát je poskytovateľ oprávnený zamedziť šíreniu dát, ktoré účastník šíri v rozpore s pokynmi poskytovateľa, zmluvou, zákonom a/alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi; poskytovateľ je oprávnený zamedziť účastníkovi prístup k internetovým stránkam na určitých serveroch siete Internet s nelegálnym obsahom alebo s obsahom odporujúcim dobrým mravom

Poznámky k mobilnému internetu:

 • internet na deň: 250 MB - 0,5 €, obnova internetu na deň 0,5 €; 1 GB - 1 €
 • Po vyčerpaní objemu voľných dát klesne maximálna prenosová rýchlosť na 0 kbps. Na ďalšie využívanie dát má účastník možnosť aktivovať si spoplatnené dáta (napr. navýšenie dát, väčší dátový balíček atď.).

Datum poslední aktualizace: 19.9.2023 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Späť na porovnanie mobilných taríf

Prihlásiť