Srovnání mobilních tarifů
Go 10 €

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Go 10 €

s balíčkem Balík 100 správ
Tarifa bez záväzkov

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 10 EUR
Balík 100 správ 1 EUR
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 0,1000 EUR
SMS a MMS
volné SMS 100
cena SMS 0,0600 EUR
cena MMS 0,0600 EUR
Data
objem dat 250 MB
dodatečný FUP 200 MB
cena FUP 1 EUR

Doplňkové ceny

 • Vydanie SIM karty 10 € + prípadné náklady na doručenie, prenos čísla 0 €
 • nekonečné volania na zvýhodnené číslo (najviac 3 telefónne číslo v sieti Orange)
 • predplatené minúty sú do všetkých sietí v SR, do EÚ a Zóny 1 a odchádzajúce hovory zo Zóny 1 do SR a do Zóny 1
 • neobmedzené prichádzajúce roamingové hovory v EÚ
 • prenos minut 1 €/mesiac (služba umožňuje účastníkovi preniesť si nevyčerpané predplatené minúty z konkrétneho vybraného Go paušálu zo zúčtovacieho obdobia do bezprostredne nasledujúceho zúčtovacieho obdobia)
 • nekonečné volania na zvýhodnené číslo (najviac 3 telefónne číslo v sieti Orange)
 • predplatené minúty sú do všetkých sietí v SR, do EÚ a Zóny 1 a odchádzajúce hovory zo Zóny 1 do SR a do Zóny 1
 • neobmedzené prichádzajúce roamingové hovory v EÚ
 • prenos minut 1 €/mesiac (služba umožňuje účastníkovi preniesť si nevyčerpané predplatené minúty z konkrétneho vybraného Go paušálu zo zúčtovacieho obdobia do bezprostredne nasledujúceho zúčtovacieho obdobia)

Základní charakteristika tarifu

operátor Orange
názov tarifu Go 10 €
typ tarifu paušál
tarifikace 1+1
príslušnosť k sieti
záväzok ne
web tarifu zde
obchodné podmienky zde

Tarifné podmienky:

 • Poskytovatelem je Orange Slovensko, a.s.
 • zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, pokiaľ v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi účastníkom a podnikom nie je dohodnuté inak
 • zmluvu na dobu neurčitú je účastník oprávnený ukončiť písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu, výpovedná lehota do konca zúčtovacieho obdobia (okrem doručenia výpovede neskôr ako v druhý pracovný deň pred ukončením zúčtovacieho obdobia, pak do konca nasledujúcého zúčtovacieho obdobia)
 • Orange má právo na zaplatenie zábezpeky na cenu poskytnutých služieb, hodnota ktorej prekročí pred ukončením zúčtovacieho obdobia priradeného účastníkovi cenu dohodnutého účastníckeho programu v Zmluve vopred; spoločnosť Orange má za rovnakých podmienok právo na zaplatenie preddavku na cenu služby alebo iných služieb
 • 100 SMS/MMS

Ďalšie kľúčové podmienky:

 • úrok z omeškania 0,05 % z dlžnej ceny za každý deň omeškania (ak platná právna úprava stanoví vyššie úroky z omeškania má Orange nárok na úroky z omeškania v takejto zákonnej výške)
 • v prípade vymáhania dlžnej ceny znáša účastník všetky náklady
 • ak je účastník nepretržite dlhšie ako 90 dní v omeškaní, môže Orange postúpiť svoju pohľadávku inej osobe aj bez súhlasu účastníka
 • SIM karta je vo výhradnom vlastníctve a dispozícii spoločnosti Orange, účastník je povinný vrátiť pridelenú SIM kartu alebo SIM karty najneskôr do 30 dní od dátumu ukončenia platnosti zmluvy, pokiaľ sa s Orange, nedohodne inak
 • Orange má právo na zmenu telefónneho čísla bez súhlasu účastníka zo závažných technických alebo prevádzkových dôvodov a po predchádzajúcom písomnom upovedomení účastníka
 • Orange má právo kontaktovať účastníka za účelom priameho marketingu svojich alebo spoločnosťou Orange poskytovaných služieb a ostatných produktov formou zasielania písomností, prostredníctvom elekronických komunikácií, najmä, ale nielen formou volania, zasielaním SMS, MMS, faksimilných správ; súhlasy sú účinné počas trvania zmlúv alebo iných zmluvných vzťahov účastníka so spoločnosťou Orange, ako aj po dobu 1 roku po ich ukončení, ak v príslušnom súhlase nie je uvedená iná doba (účastník je oprávnený odmietnuť takéto používanie jeho údajov)

Datum poslední aktualizace: 17.9.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Späť na porovnanie mobilných taríf

Prihlásiť