Srovnání mobilních tarifů
ÁNO S

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

ÁNO S


Tarifa so záväzkom 24 mesiacov

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 10 EUR
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 0,1300 EUR
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 0,0700 EUR
cena MMS 0,0700 EUR
Data
objem dat 250 MB
dodatečný FUP 100 MB
cena FUP 1,9900 EUR

Doplňkové ceny

 • aktivácia novej SIM karty 10 €
 • poskytnutie Mini SIM/Nano SIM/ SIM karty umožňujúcej využitie technológie LTE karty na žiadosť účastníka 3,98 €
 • výmena SIM karty pri strate, odcudzení, poškodení 3,98 €, doručenie novej SIM karty na žiadosť účastníka pri jej výmene, strate, odcudzení alebo poškodení 5,98 €
 • prenesenie telefónneho čísla od Slovak Telekom zdarma
 • SMS do zahraničia 0,15 €, MMS do zahraničia 0,39 €
 • jednorazový poplatok za zvýšenie objemu dát k programom ÁNO - 100 MB/1,99 €, 500 MB/4,99 €, 1000 MB/ 5,99 €
 • jednorazový poplatok za zvýšenie objemu dát k programom ÁNO - 100 MB/1,99 €, 500 MB/4,99 €, 1000 MB/ 5,99 €

Základní charakteristika tarifu

operátor Slovak Telekom
názov tarifu ÁNO S
typ tarifu paušál
tarifikace 1+1
príslušnosť k sieti
záväzok ano
web tarifu zde
obchodné podmienky zde

Tarifné podmienky:

 • Poskytovatelem je Slovak Telekom, a.s.
 • ak doba trvania zmluvy alebo poskytovania služby nie je v zmluve určená inak, platí, že bola dojednaná doba neurčitá. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že aj keď bola zmluva uzavretá na dobu neurčitú, služba bude poskytovaná počas doby určitej, prípadne že službu sa účastník zaviaže využívať aspoň počas určitého minimálneho obdobia (tzv. doba viazanosti).
 • ak je poskytovanie služby dohodnuté na dobu určitú alebo na dobu viazanosti a ak počas nej dôjde k obmedzeniu alebo prerušeniu jej poskytovania, doba trvania poskytovania služby alebo doba viazanosti sa predĺži o obdobie trvania obmedzenia alebo prerušenia poskytovania služby, ak nie je v zmluve uvedené inak
 • zmluvu na dobu neurčitú môže účastník vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu (výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane zmluvnej strane a uplynie posledným dňom tohto zúčtovacieho obdobia)
 • zmluvu na dobu určitú nie je účastník oprávnený vypovedať, je možné ukončiť ju na základe dohody zmluvných strán, podmienkou akceptácie je uhradenie všetkých záväzkov účastníka
 • podnik má právo požadovať platbu vopred
 • poskytovateľ má právo podmieniť poskytnutie služby zložením zábezpeky z dôvodov pre dočasné prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služby zo strany podniku alebo ak účastník nedáva záruku, že si bude riadne a včas plniť záväzky alebo v iných dohodnutých prípadoch

Ďalšie kľúčové podmienky:

 • poskytovateľ má právo postúpiť svoju pohľadávku voči účastníkovi inej osobe, ak je účastník napriek písomnej výzve nepretržite dlhšie ako 90 dní v omeškaní s úhradou
 • náklady spojené s mimosúdnym, súdnym alebo exekučným vymáhaním znáša účastník
 • SIM karta je vo výlučnom vlastníctve Slovak Telekom a je neprenosná
 • účastník je pri zániku zmluvy povinný bezodkladne vrátiť zariadenia a iné predmety (napr. SIM karta) vo vlastníctve podniku, ktoré mu boli poskytnuté na účely využívania služieb na dobu trvania zmluvy
 • Slovak Telekom má právo zmeniť telefónne číslo pridelené účastníkovi v naliehavých technických alebo prevádzkových prípadoch, ak je to potrebné pre ochranu účastníka, iného účastníka alebo siete, o čom bude Slovak Telekom informovať účastníka minimálne 10 dní vopred

Poznámky k mobilnému internetu:

 • jednorazové zvýšenie objemu dát sa vzťahuje len na prebiehajúce zúčtovacie obdobie, pričom nevyčerpaný objem dát sa do nasledujúceho zúčtovacieho obdobia neprenáša

Datum poslední aktualizace: 2.4.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Späť na porovnanie mobilných taríf

Prihlásiť