Uplatňovanie vád po záručnej dobe.

Práva zo zodpovednosti za vady je nutné uplatniť v záručnej dobe, nestačí, že sa vada prejavila ešte v záručnej  dobe alebo ide dokonca o vadu výrobnú. Po uplynutí záručnej doby práva zodpovednosti za vady veci zanikajú. Spotrebiteľ to však môže vždy skúsiť a nemal by zabudnúť ani na to, že záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bola vec v reklamačnom konaní a tiež na to, že ak bola reklamovaná vec, resp. súčiastka vymenená za novú vec, vzniká nová,  24-mesačná záručná doba.


Zákonný podklad:

§ 626, § 627  Občianskeho zákonníka


Súvisiace vzory:

Rozpor s kúpnou zmluvou: Vada výrobku
 

Prihlásiť