Môžem odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere?

Od zmluvy o spotrebiteľskom úvere je možné odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia. Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10 zákona č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch, začína lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere plynúť od okamihu, keď spotrebiteľ tieto zmluvné podmienky obdržal. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bolo zaslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa odoslania odstúpenia máte povinnosť zaplatiť veriteľovi istinu. Spotrebiteľ je tiež povinný zaplatiť veriteľovi úrok vo výške, na ktorú by veriteľovi vznikol nárok, ak by k odstúpeniu od zmluvy nedošlo, a to za obdobie odo dňa, keď bol spotrebiteľský úver čerpaný, až do dňa, keď je istina splatená. Úrok sa vypočíta na základe dohodnutej úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru.

Ak ste uzavreli úverovú zmluvu priamo s predajcom alebo priamo za účelom kúpy určitého tovaru či služieb (ide o tzv. viazaný spotrebiteľský úver) a chcete odstúpiť ako od kúpnej, tak aj úverovej zmluvy, pozrite sa na otázku č . 22 a č. 24.

Do pozornosti dávame, že neuvedenie niektorej z povinných náležitosti je správnym deliktom, podnet na začatie konania môžete zároveň podať Slovenskej obchodnej inšpekcii, či Národnej banke Slovenska (ak je veriteľ bankou).POZOR! Táto úprava platí pre úvery uzatvorené po 11.6.2010 vrátane.


Zákonný podklad:

§ 13, § 23 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch

 

Prihlásiť