Mám nárok na úhradu nákladov spojených s reklamáciou?

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Pri uplatnení nároku na úhradu nevyhnutných nákladov  spojených s reklamáciou  sa samozrejme myslí  oprávnená reklamácia. Nevyhnutné náklady sú chápané ako  najnutnejšie, nie vždy je totiž účelné priviezť vec do predajne autom, inokedy je možné využiť najbližšiu predajňu v okolí bydliska. Pre výpočet cestovných nákladov je možné použiť sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.


Zákonný podklad:

§ 598 Občianskeho zákonníka, § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách


Súvisiace vzory:

Rozpor s kúpnou zmluvou: Vada výrobku
 

Prihlásiť