Kto vykonáva všeobecný dozor v oblasti ochrany spotrebiteľa nad nepotravinárskymi výrobkami?

Dozor nad nepotravinárskymi výrobkami  vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá má pôsobnosť pri výkone štátnej kontroly na vnútornom trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa,pri kontrole všeobecných podmienok predaja potravín, kozmetických prostriedkov a tabakových výrobkov na vnútornom trhu podľa osobitných predpisov.

Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje  dodržiavania práv, vyplývajúcich z duševného vlastníctva, významných z hľadiska ochrany spotrebiteľa a spolupracuje pri  vzájomnej  výmene informácií medzi jednotlivými orgánmi kontroly na vnútornom trhu,  s orgánmi verejnej správy a združeniami, založenými na ochranu spotrebiteľa.

Podľa zákona č.128/2002  o štátnej kontrole je rozšírená právomoc SOI, keď môže vydávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov, požadovať od kontrolovaných osôb potrebné informácie a doklady, požadovať, aby výrobky boli označené vhodným spôsobom na riziká, ktoré môžu vyplývať z použitia výrobkov, zakázať dodávku a predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré nezodpovedajú osobitným predpisom. Môže tiež nariadiť účinné a okamžité stiahnutie výrobku z trhu a ak treba, aj jeho zničenie na náklady kontrolovanej osoby, nariadiť zverejnenie upozornení na riziká výrobkov v prípade ohrozenia oprávneného záujmu spotrebiteľa, to znamená života, zdravia, majetku alebo životného prostredia.


Zákonný podklad:

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa

 

Prihlásiť