Čo je to viazaný spotrebiteľský úver?

Za spotrebiteľský úver sa považuje dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi. Medzi spotrebiteľské úvery patrí aj zmluva o finančnom lízingu.

Naopak spotrebiteľským úverom nie je napríklad:

- hypotekárny úver,

- úver, ktorého výška je menej ako 100 eur a viac ako 75 000 eur,

- úver bez úroku a bez ďalších poplatkov,

- úver, ktorý sa musí splatiť v lehote nepresahujúcej tri mesiace.

Zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere je zmluva o spotrebiteľskom úvere, v ktorej sa dojednáva spotrebiteľský úver výhradne na financovanie zmluvy o kúpe konkrétneho tovaru alebo poskytnutí konkrétnej služby, pričom tieto dve zmluvy tvoria obchodný celok.

Pri zmluvách o viazanom spotrebiteľskom úvere tvoria obchodný celok:

a) predávajúci tovaru alebo poskytovateľ služby je zároveň veriteľom alebo

b) veriteľom je tretia osoba a

1. veriteľ využíva služby predávajúceho tovaru alebo poskytovateľa služieb pri uzatváraní alebo príprave zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo

2. konkrétny tovar alebo poskytnutie konkrétnej služby je výslovne uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere.

V zmluve o viazanom spotrebiteľskom úvere musí byť uvedený opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje a cena tovaru alebo služby.

Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy o kúpe tovaru alebo poskytnutí služby a ak cena tovaru alebo služby je hradená plne alebo čiastočne spotrebiteľským úverom na základe zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere, zaniká tiež táto zmluva. Ak tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere, neboli dodané či poskytnuté alebo boli dodané či poskytnuté len čiastočne, alebo nie sú v súlade so zmluvou o ich dodaní či poskytnutí a spotrebiteľ uplatnil zákonné prostriedky na dosiahnutie nápravy, ale nebol zo strany predávajúceho alebo poskytovateľa služieb uspokojený, spotrebiteľ má právo uplatniť svoje nároky na peňažné plnenie u veriteľa.

Ak došlo k zániku zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere a spotrebiteľ tovar vrátil predávajúcemu, predávajúci a veriteľ si navzájom vysporiadajú vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov bez účasti spotrebiteľa. Ak išlo o nevyžiadaný tovar, vtedy k takému vysporiadaniu postačí zánik zmluvy o kúpe tovaru bez toho, aby spotrebiteľ vrátil tovar predávajúcemu. POZOR! Táto úprava platí pre úvery uzatvorené po 11.6.2010 vrátane.


Zákonný podklad:

§ 9 ods. 2 písm. h), § 15 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch

 

Prihlásiť