Ako sa predlžuje záruka v dobe, kedy je vec v reklamačnom konaní?

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy  kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci  je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.


Zákonný podklad:

§ 627 ods. 1 Občianskeho zákonníka


Súvisiace vzory:

Reklamácia výrobku
Rozpor s kúpnou zmluvou: Vada výrobku
Podnet Slovenskej obchodnej inšpekcii pre porušovanie zákona o ochrane spotrebiteľa
 

Prihlásiť