Ako odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pri predvádzacej akcii, na ulici, pri podomovom predaji, či cez internet a zároveň s tým spojenej úverovej zmluvy (tzv. viazaného spotrebiteľského úveru)?

Zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere je zmluva o spotrebiteľskom úvere, v ktorej sa dojednáva spotrebiteľský úver výhradne na financovanie zmluvy o kúpe konkrétneho tovaru alebo poskytnutí konkrétnej služby, pričom tieto dve zmluvy tvoria obchodný celok.

Pri zmluvách o viazanom spotrebiteľskom úvere tvoria obchodný celok:

a) predávajúci tovaru alebo poskytovateľ služby je zároveň veriteľom alebo

b) veriteľom je tretia osoba a

1. veriteľ využíva služby predávajúceho tovaru alebo poskytovateľa služieb pri uzatváraní alebo príprave zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo

2. konkrétny tovar alebo poskytnutie konkrétnej služby je výslovne uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere.

V zmluve o viazanom spotrebiteľskom úvere musí byť uvedený opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje  a cena tovaru alebo služby.

Existencia zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere je závislá na zmluve o kúpe tovaru alebo o poskytnutí služieb, teda tento úver odstúpením od kúpnej zmluvy zaniká. O zániku úverovej zmluvy musíte veriteľa informovať.

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak takú pôžičku poskytla spotrebiteľovi tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia týmto nie je dotknuté. POZOR! Táto úprava platí pre úvery uzatvorené po 11.6.2010 vrátane.


Zákonný podklad:

§ 9 ods. 2 písm. h), § 13, § 15 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch, § 12 ods. 6 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

 

Prihlásiť