Ako môžem reklamovať nevydarený zájazd zakúpený v cestovnej kancelárii alebo v agentúre?

Cestovná kancelária zodpovedá spotrebiteľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť cestovná kancelária, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Ak teda v praxi nie ste so svojim zájazdom spokojní, môžete sa obrátiť s reklamáciou priamo na cestovnú  kanceláriu, s ktorou máte podpísanú  zmluvu.

 Ak je uzatvorenie cestovnej zmluvy sprostredkované inou cestovnou kanceláriou alebo agentúrou, je možné právo v rovnakej lehoteuplatniť aj tu. Spotrebiteľ si musí uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom cestovnej kancelárie.

Ak nesplní cestovná kancelária povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo zo zákona riadne a včas, musí spotrebiteľ uplatniť svoje právo písomne v cestovnej kancelárii bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy. Túto lehotu je potrebné si starostlivo strážiť, pretože po jej uplynutí právo zaniká.

Na základe skúseností odporúčame, aby si spotrebiteľ skontroloval, či všetky dôležité záväzky sú obsiahnuté v zmluve, lebo ústne prísľuby predajcov zájazdov sú neskôr ťažko dokázateľné. Ak po začatí zájazdu cestovná kancelária neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. V prípade, že pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je cestovná kancelária povinná vrátiť spotrebiteľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami. Ak služby  cestovná kancelária nedokáže  zabezpečiť alebo ich spotrebiteľ neprijme, je cestovná kancelária povinná bezodkladne vrátiť  spotrebiteľovi rozdiel ceny zájazdu.

V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je cestovná kancelária povinná poskytnúť spotrebiteľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým spotrebiteľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je cestovná kancelária povinná vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady,  alebo rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.

Ako sme už uviedli, pre tieto prípady existuje nárok na poskytnutie zľavy  z ceny zájazdu.Táto zľava je závislá  od toho, čo všetko nezodpovedá požiadavkám uvedeným zmluve. Vytýkané nedostatky je potrebné doložiť a preukázať. Prvé kroky by mal spotrebiteľ urobiť hneď na mieste. Najjednoduchšie je fotograficky zdokumentovať stav a vzhľad ubytovacieho zariadenia  vybavenie izby,  výhľad z balkóna atď. Rovnako je dobré upozorniť  delegátaalebo sprievodcu na odlišnosť od zmluvy a požadovať nápravu alebo aspoň písomné potvrdenie reklamácie. Písomnýdoklad môžete skúsiťpožiadať tiež od na personálu alebo poskytovateľa služby. Dôkazom môže byť tiež svedectvo ďalších účastníkov.

Otázkou je výška zľavy, na ktorú má spotrebiteľ nárok. Pomôckou môžebyť  Frankfurtská tabuľka zliav. Ide o sadzobník, kde sú vypočítané rôzne druhy  nedostatkov,  ktoré sa môžu na zájazde vyskytnúť. K nim je priradený spôsobvýpočtu náhrady za tieto nedostatky. Frankfurtská tabuľka zliav je síce nezáväzný dokument, ale je používaná súdmi v mnohých vyspelých krajinách. Ak spotrebiteľ v reklamácii nie je úspešný, môže sa svojho  práva domáhať na súde alebo využiť mimosúdne riešenie sporov.


Zákonný podklad:

§ 741 a - k Občianskeho zákonníka

 

Prihlásiť