Ako sa testovalo

Ako sa hodnotilo

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • účinnosť: 60 %
  • aplikácia: 20 %
  • informácie a deklarácia: 20 %

Účinnosť

Testy sa riadili Usmerneniami k právnym predpisom týkajúcim sa biocídnych výrobkov vydaných Európskou agentúrou pre chemické látky.

Do skrine bol naskladaný vopred určený počet kusov látky z vlny oviec plemena merino. Skriňa bola v priebehu testu zatvorená s výnimkou otvoru 20 cm × 5 mm. Aj ten bol väčšinu času upchatý, otváral sa dvakrát alebo trikrát na desať sekúnd.

Všetky prípravky proti moliam sa testovali trikrát. Skúšky sa zopakovali aj s referenčným výrobkom neobsahujúcim účinné látky. Na konci testu sa opísal stav a pohlavie zachyteného hmyzu. Všetky prípravky sa používali podľa návodu na použitie.

Vzhľadom na to, že sa testovali tri rôzne kategórie výrobkov, skúšky účinnosti sa medzi skupinami líšili. Lepkavé pasce boli vystavené náletu 40 moľov. Dvadsať jedincov bolo vypustených priamo vnútri skrine, druhá dvadsiatka sa rozletela zo vzdialenosti jeden meter. Po troch dňoch spočítali v laboratóriu, koľko samčekov sa nalákalo na pascu pokrytú feromónmi. Ako referenčný produkt sa použili lepkavé pasce bez feromónov.

Prostriedky určené na ničenie molí sa skúšali na dospelých moliach aj larvách. Do skrine vpustili 40 motýlikov a umiestnili do nich tri misky s húsenicami. Po troch dňoch zistili počet živých a usmrtených jedincov.

Repelenty nemajú hmyz zabiť ani pochytať, ale vyhnať. 40 motýlikov bolo vypustených tesne pred skriňou, v ktorej boli umiestnené repelentné prípravky. Po troch dňoch hodnotiaci počítali, koľko molí preniklo do skrine.

Mimo súťaže sa overovala aj účinnosť parazitických osičiek. Blízko 60 vajíčok molí, ktoré boli rozmiestnené čo najbližšie k vlne, umiestnili karty vysadené vajíčkami parazitických osičiek. Po vyliahnutí osičiek sa sledovalo, aké veľké množstvo vajíčok molí dokázali napadnúť a zlikvidovať.

Aplikácia

Desať dobrovoľníkov si pod dohľadom odborníka naštudovalo manuál a hodnotilo jednoduchosť aplikácie prípravku vnútri šatníkovej skrine. Okrem samotného umiestnenia prostriedkov sa známkoval aj prípadný zápach.

Informácie a deklarácia

Vyššie spomínaných desať dobrovoľníkov sa opäť pod dohľadom experta začítala do návodov na použitie. Hodnotila sa zrozumiteľnosť, čitateľnosť a úplnosť uvádzaných informácií. Osobitnú pozornosť venovali opisu správnej aplikácie, deklarovanému času účinnosti aj informáciám o bezpečnosti a prípadných zdravotných rizikách. Nevyhnutné bolo tiež uvedenie informácií o likvidácii a minimálnej trvanlivosti výrobku.

Prihlásiť