Ako testujeme dětské opalovací krémy

Ako hodnotíme

Podiel skupín skúšok na celkovom hodnotení.

  • ochrana: 65 %
  • použitie v praxi: 20 %
  • nežiaduce látky: 0 %
  • vplyv na živ. prostredie: 10 %
  • informácie na obale: 5 %

Niektoré hodnotenia môžu byť limitované kvôli nízkej ochrane, vplyvu na životné prostredie, alebo prítomnosti nežiaducich látok.

Ochrana

Ochranný slnečný faktor (SPF)

Pri meraní ochranného slnečného faktora sme v laboratóriu postupovali podľa normy ISO 24444:2019(E).

Pri hodnotení sme sa pridržiavali odporúčania Európskej komisie o účinnosti prostriedkov na ochranu pred slnečným žiarením z 22. septembra 2006, podľa ktorého musia prípravky s faktorom 50 poskytovať ochranu v rozmedzí hodnôt medzi 50 až 59,9, pri prípravkoch s najvyššou ochranou 50+ musí skutočná ochrana presahovať faktor 60.

UVA ochranný faktor

Meranie UVA ochranného faktora sme robili v súlade s normou ISO 24443:2012(E).

Pri hodnotení sme vychádzali z rovnakého odporúčania ako pri predchádzajúcej skúške. V súlade s ním by sa mal so zvyšujúcim ochranným slnečným faktorom zvyšovať aj UVA ochranný faktor, ktorý by mal dosahovať aspoň tretinovú hodnotu ochrany pred UVB žiarením.

V obidvoch testoch ochrany pred UV žiarením, sme rozdávali pri úspešnom absolvovaní skúšky dobré hodnotenie (ako najlepšie možné). Rozhodli sme sa tak preto, že žiadny z opaľovacích prípravkov nemôže pokožke poskytnúť 100 % ochranu, ani nemožno zaručiť jeho úplnú bezpečnosť.

Použitie v praxi

Po hodnotení laboratória sa testovaným prípravkom „pozreli na zúbok“ aj bežní používatelia. Konkrétne 30 žien všetkých vekových kategórií, ktoré subjektívne hodnotili ich kozmetické vlastnosti. Testovanie prebiehalo s fľaštičkami bez etikiet, aby sa zamedzilo ovplyvneniu hodnotenia preferenciou konkrétnej značky. Prípravky si ženy nanášali na oblasť predlaktia.

Známky jednotlivým výrobkom rozdávali podľa toho, ako ľahko sa dávkujú, nanášajú a vstrebávajú, nakoľko zostáva po ich použití pokožka lepkavá, mastná či s bielymi, horšie roztierateľnými škvrnami. Ich subjektívnemu hodnoteniu neunikla ani vôňa a konzistencia. Svoje dojmy zapisovali do deväťbodovej škály. Po otestovaní konkrétneho prípravku sa vždy vyjadrovali k tomu, či by si výrobok kúpili.

Nežiaduce látky

Podľa zoznamu ingrediencií v takzvanom INCI liste sme hodnotili prítomnosť potenciálnych endokrinných disruptorov, čo sú zložky používané v kozmetike, ktoré môžu mať, z dlhodobého hľadiska, negatívny vplyv na fungovanie hormonálneho systému. V niektorých prípadoch ide navyše o toxické látky pre koraly, riasy a fytoplanktón. Pátrali sme aj po prítomnosti problematickej látky oktokrylén.

Vplyv na životné prostredie

Na opaľovacie prípravky a ich zloženie sme sa pozreli aj z hľadiska dopadu na životné prostredie. Zaujímali nás konkrétne chemické látky uvedené v INCI liste, ktoré môžu mať negatívny vplyv na vodné ekosystémy a organizmy. Kozmetické prípravky sa vo vode z tela zmývajú a ohrozujú vodné organizmy, spôsobujú zamedzenie rastu fytoplanktónu, alebo napríklad bielenie koralov.

Súčasťou testu dopadu na životné prostredie je aj hodnotenie jednoduchosti recyklácie obalu a nevyužiteľného zvyšku, teda množstvo produktu, ktorý zostane v nádobe nevyužitý po jeho spotrebovaní.

Údaje na obale

Skontrolovali sme, či sú na etiketách uvedené povinné informácie, značenie a varovanie, ktoré presne stanovuje európske odporúčanie o účinnosti prostriedkov na ochranu pred slnečným žiarením z roku 2006 a európske nariadenie č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Majú za úlohu chrániť spotrebiteľov a zaistiť, aby boli všetky kozmetické prípravky na trhu bezpečné. Pokiaľ sme na etikete našli v tomto ohľade nejasné, alebo zavádzajúce tvrdenia, znížili sme prípravku čiastkové hodnotenie.

Prihlásiť