Podnet Slovenskej obchodnej inšpekcii pre porušovanie zákona o ochrane spotrebiteľa

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2019 Obsah listopadového dTestu

Vydané: 1.4.2012   

Vzor je možné využiť pre široký okruh problémov, kedy dochádza k porušovaniu práv spotrebiteľa (poctivosť predaja, nekalé obchodné praktiky, diskriminácia, reklamácia, ... atď.)

Pre akú situáciu je tento vzor vhodný?

Vzor je možné využiť pre široký okruh problémov, kedy dochádza k porušovaniu zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

 

Ako tento vzor využiť?

PZákon o ochrane spotrebiteľa vo svojich ustanoveniach upravuje celý rad práv a povinností. Za najdôležitejšie môžeme  považovať tieto ustanovenia zákona:

§ 4 – poctivosť predaja výrobkov a poskytovanie služieb – povinnosť predajcu predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi si správnosť týchto údajov prekontrolovať, predávať výrobky a poskytovať služby v správnej akosti a za ceny dohodnuté v súlade s cenovými predpisy (napríklad so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, so zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach)

§ 7 – zákaz používania nekalých obchodných praktík

§ 8 – zákaz používania klamlivých obchodných praktík (príklady jednotlivých praktík, ktoré možno považovať za  každých okolností považovať za nekalé sú uvedené v prílohe č. 1  zákona o ochrane spotrebiteľa)

§ 9 – zákaz používania agresívnych obchodných praktík (príklady jednotlivých praktík v prílohe č. 1 k zákonu o ochrane spotrebiteľa)

§ 4 ods. 3 – zákaz diskriminácie

§§11- 14   –  informačné povinnosti - povinnosť   informovať   spotrebiteľa o vlastnostiach výrobkov a služieb v štátnom jazyku, povinnosť informovať o cene

§ 14a – pravidlá pre označovanie výrobkov cenami

§ 18 – povinnosť predávajúceho poučiť spotrebiteľa o podmienkach reklamácie, povinnosti spotrebiteľa pri uplatňovaní reklamácie

Nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa (okrem výnimiek uvedených v § 19 ods. 1b, ako je napríklad dohľad nad predajom potravinárskych výrobkov) dohliada Slovenská obchodná inšpekcia. Spotrebiteľ, ktorý nadobudol dojem, že došlo k porušeniu ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa, sa môže obrátiť na Inšpektorát SOI pre príslušný kraj. Adresy jednotlivých inšpektorátov sú zverejnené na www.soi.sk.

Podnet môžete podať i elektronicky cez elektronickú podateľňu SOI na adrese www.soi.skPrihlásiť