Reklamácia opravy a úpravy veci

Obsah zářijového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2019 Obsah zářijového vydání

Vydané: 1.4.2012   

Z času na čas sa môže každá vec pokaziť. Čo je však  potrebné  urobiť,  keď si pokazený budík necháte opraviť a vada sa za pár dní objaví znovu? Zákon dáva v podobných prípadoch spotrebiteľovi možnosť opravu reklamovať.
 

Pre akú situáciu je tento vzor vhodný? 

Vzor je vhodný pre spotrebiteľa (objednávateľ), ktorý reklamuje opravu alebo úpravu veci. Opravou veci sa rozumie činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia, alebo účinky jej opotrebovania (napr. oprava poškodeného auta). Úprava veci je činnosť, ktorou sa mení povrch veci alebo jej vlastnosti (napr. zmenšenie snubného prstienka). Úpravou veci je činnosť, ktorou sa najmä mení povrch veci alebo jej vlastnosti. Úpravu veci je potrebné odlíšiť od zhotovenia veci, pri ktorom vzniká na základe požiadaviek spotrebiteľa nová vec. Reklamáciu môže spotrebiteľ uplatniť na vady, ktoré má opravená alebo upravená vec pri jej prevzatí, ako aj na vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

Záručná doba je podľa zákona tri mesiace, pri stavebných prácach je záručná doba najmenej osemnásť mesiacov. V zmluve môže byť dohodnutá dlhšia záručná doba, je však dôležité zároveň vymedziť podmienky tejto predĺženej záručnej doby. Záručná doba sa predlžuje o dobu vybavovania reklamácie, t.j. o dobu od uplatnenia práva až po vykonanie opravy alebo úpravy.

 

Ako tento vzor využiť?

Práva zo zodpovednosti za vady musí spotrebiteľ uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak zaniknú.

Pokiaľ ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať jej bezplatné odstránenie.

Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote, alebo ak sa vada vyskytne znovu, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.

Ak sa rozhodnete pre zrušenie zmluvy využite vzor Odstúpenie od zmluvy pre neodstrániteľnú vadu pri oprave.

Vznik zmluvy o oprave či úprave veci je spotrebiteľ povinný preukázať. Ak nebola zmluva uzatvorená písomne, môže jej vznik preukázať predložením písomného potvrdenia o prevzatí objednávky, ktoré je zhotoviteľ povinný spotrebiteľovi vydať, ak nedôjde k oprave alebo úprave veci na počkanie. Pokiaľ spotrebiteľ nemá žiadny doklad o tom, že zmluva vznikla, musí jej vznik preukázať iným hodnoverným spôsobom.Prihlásiť