Reklamácia výrobku

Obsah říjnového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2019 Obsah říjnového vydání

Vydané: 1.4.2012   

Práčku, počítač, skriňu, telefón, topánky, ale i zviera, to všetko je možné za určitých podmienok reklamovať. Reklamáciu si môžete uplatniť ústne na predajni, avšak  v mnohých prípadoch je vhodnejšie reklamovať písomne, napr. s využitím tohto vzoru.

Pre akú situáciu je tento vzor vhodný? 

Vzor využije spotrebiteľ ak zakúpil tovar a v záručnej dobe sa na ňom objaví vada, ktorej vznik spotrebiteľ sám nezavinil. Záručná doba pri spotrebnom tovare je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia veci. Pri potravinách je záručná doba osem dní, pri predaji krmív tri týždne a zvieratá sa predávajú so šesťmesačnou záručnou dobou. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na jej použitie, končí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Pri veciach,  ktoré sa rýchlo kazia (napr. pečivo, ale tiež rezané kvety), musí byť reklamácia uplatnená najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zo zodpovednosti zaniknú. Spotrebiteľ nemôže uplatniť zodpovednosť za vady, ktoré sám spôsobil, predávajúci nezodpovedá ani za bežné opotrebovanie veci.

 

Ako tento vzor využiť?

Reklamáciu uplatní spotrebiteľ u predávajúceho, a to v ktorejkoľvek prevádzkarni s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo v sídle predávajúceho. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u tohto podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na odstránenie vady (opravu), môže tiež požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady.

Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy alebo na výmenu veci. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Pokiaľ neodstrániteľná vada nebráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na zľavu.
Svoj nárok (teda to čo požaduje) uvedie kupujúci pri uplatnení reklamácie. Svojmu nároku vzor prispôsobte.

Kúpu veci je kupujúci povinný preukázať, a to najlepšie predložením kópie dokladu o kúpe. Ak doklad o kúpe nemáte, musíte vznik kúpnej zmluvy preukázať iným, dostatočne dôveryhodným spôsobom (napr. záručným listom s uvedením dátumu nákupu a ceny, výpisom z bankového účtu).Prihlásiť