Ako sa testovalo

Ako sa hodnotilo

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • meranie krvného tlaku: 60 %
  • náchylnosť na zlyhanie: 10 %
  • ovládanie: 30 %

Meranie krvného tlaku

Presnosť merania bola testovaná na 16 mužoch a 16 ženách rôzneho veku. Vo vzorke dobrovoľníkov boli osoby s nízkym aj s normálnym a vysokým tlakom. Testu sa nemohli zúčastniť tehotné ženy alebo osoby trpiace srdcovou arytmiou. Obvod paží a zápästia všetkých žien a mužov bol taký, aby na nich bolo možné vykonať meranie so všetkými testovanými výrobkami.

Zvolená metodika bola inšpirovaná skúsenosťami Nemeckej ligy pre hypertenziu. Všetky zariadenia boli testované individuálne a v pokojnej atmosfére. Ako referenčný prístroj poslúžil kalibrovaný ortuťový tonometer. Na všetkých dobrovoľníkoch bolo každé zariadenie testované celkovo šesťkrát.

V teste bola využitá aj umelá paža s nastaviteľným simulovaným tlakom krvi. Pomocou tohto zariadenia sa zisťovala tak samotná presnosť tlakomeru, ako aj opakovateľnosť merania (desaťkrát za sebou sa skúšali odchýlky pri meraní tlaku 120/80, 140/90 a 180/110 mmHg).

Náchylnosť na zlyhanie

Laboratórni pracovníci skúšali na umelej paži, ako sa tlakomer zachová v prípade nesprávneho používania, napríklad pri nedostatočnom dotiahnutí manžety, alebo pri pohybe prstov v priebehu merania. Pádový test sledoval odolnosť prístrojov proti pádom zo stola na parkety. Každý tlakomer spadol celkovo 24-krát.

Ovládanie

Skúšky ovládania pozostávali z hodnotenia návodu na použitie, bežného používania, kvality displeja a ovládacích prvkov. Na známke sa podieľala aj výdrž batérie.

Prihlásiť