Ako testujeme cesnaky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • štipľavosť: 80 %
  • ťažké kovy: 10 %
  • pesticídy: 10 %

Skúšky štipľavosti zahŕňali dve rôzne merania. V prvom meraní sa po inaktivácii prítomných enzýmov varením pomocou kvapalinovej chromatografie HPLC/DAD stanovilo množstvo alliínu, prekurzora vzniku štipľavých látok. Následne sa spektrofotometricky meralo množstvo pyruvátu − produktu ktorý rozkladá po enzymatickej premene alliín na allicín.

Pri analýzach ťažkých kovov sme pomocou hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou zisťovali koncentrácie arzénu, ortuti, kadmia, olova, medi a chrómu.

Pri meraní obsahu reziduí pesticídov sme urobili pomocou plynovej a kvapalinovej chromatografie s hmotnostne spektrometrickou detekciou skríning prítomnosti 700 rôznych pesticídnych látok relevantných pri čerstvej zelenine.

Prihlásiť