Ako testujeme roztíratelné tuky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • tučnosť: 35 %
  • senzorické hodnotenie: 40 %
  • nežiaduce látky: 10 %
  • obal a deklarácie: 15 %

Senzorické hodnotenie margarínov sa robilo profilovou metódou (100-bodová stupnica). Nevyhovujúce znaky sa posúdili aj metódou slovného opisu. Na hodnotení sa zúčastnilo 12 hodnotiteľov. Na neutralizovanie chuti sa podávalo biele pečivo a pitná voda.

Celkový tuk sa stanovil gravimetricky po extrakcii.

Kvantifikácia nemliečneho tuku bola vykonaná podľa ČSN EN ISO 17678 (57 0516). Mlieko a mliečne výrobky − Stanovenie čistoty mliečneho tuku pomocou plynovej chromatografie triglyceridov (referenčná metóda).

Zloženie mastných kyselínbolo po derivatizácii stanovené pomocou metódy GC/FID.

Stanovenie esterov 3-MCPD, esterov 2-MCPD a esterov glycidolu bolo vykonané metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou detekciou (GC/MS) podľa AOCS Official methods CD 29a-13.

Prihlásiť