Problémy, budúcnosť a trendy v energetike

Obsah májového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2022 Obsah májového dTestu

Publikované v časopise 5/2020

Energetika je jednou z oblastí, ktorej sa dlhodobo a pravidelne venujeme. V minulosti sme opakovane usporiadali hromadné zmeny dodávateľa energií alebo hromadný nákup solárnych elektrární a kachlí na pelety. V súčasnej dobe sa zúčastňujeme medzinárodného projektu STEP, ktorý má cieľ bojovať s energetickou chudobou. S konkrétnymi problémami, ktoré vás v tejto oblasti trápia vám pomáhame v našej spotrebiteľskej poradni. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, čo páli našich spotrebiteľov a čo ich v energetike čaká v budúcnosti.

Pozor na energetických „šmejdov“

Podvodníkov prichádzajúcich so zdanlivo výhodnou ponukou novej zmluvy o dodávkach energií, vďaka ktorej má spotrebiteľ ušetriť, si berieme na mušku takmer neustále. Okrem iného sa totiž vyznačujú mimoriadnou vynaliezavosťou, ktorá im umožňuje prispôsobiť svoje taktiky a praktiky aktuálnej situácii. Musíme teda konštatovať, že títo podvodníci, pre ktorých sa vžilo označenie energetickí „šmejdi“ alebo skrátene aj „energošmejdi“, profitujú aj zo súčasnej situácie spojenej s pandémiou choroby COVID-19. Vydávajú sa za zástupcu dodávateľov, distribútorov, kontrolórov alebo zamestnancov samosprávy  a ponúkajú ľuďom rúško a žiadajú podpis prijatia. V skutočnosti však zvyčajne seniori nevedomky podpisujú novú zmluvu o dodávkach energií. Dá sa očakávať aj zvýšené množstvo telefonických ponúk, v ktorých budú obchodníci sľubovať, že ušetríte na dodávkach energií. Samotné vyslovenie slovíčka áno potom môže uviesť pri uzavretí nevýhodnej a nechcenej zmluvy.

Zvlášť seniori, ktorí sú dôverčivejší, sú často aj cieľovou skupinou energetických „šmejdov“, a preto by sa mali mať na pozore a ponuku si najskôr starostlivo preštudovať, prípadne sa obrátiť na svoje deti alebo vnúčatá so žiadosťou o pomoc. Mali by pomoc vyhľadať aj vtedy, keď už odsúhlasili nejakú ponuku telefonicky alebo podpísali čokoľvek podomovým obchodníkom. Rozhodujúce je totiž rýchle konanie, teda výpoveď alebo odstúpenie od takto uzavretej zmluvy v zákonných lehotách.

Zároveň s tým odporúčame kontaktovať aj Energetický regulačný úrad, ktorý už oznámil, že vzhľadom na súčasný núdzový stavu pristúpi v prípade odhalenia nekalých praktík na strane zástupcov dodávateľov energií k ešte prísnejším trestom ako to bolo v minulosti.


Zelená energia, samovýrobcovia a komunitná energetika

Nielen vzhľadom na záväzky voči Európskej únii musíme zvyšovať podiel zelenej energie. Aj keď povesť energie z obnoviteľných zdrojov značne utrpela kvôli takzvaným solárnym barónom, ktorí zneužili dotácie na jej výrobu, záujem o ňu v súčasnej dobe vzrastá. O tom sme sa napokon presvedčili počas nami realizovanej kampane na zaobstaranie domácich solárnych elektrární. Popri ekologickom hľadisku je pre mnohých spotrebiteľov motiváciou aj získanie čiastočnej nezávislosti od dodávateľov energií. Navyše vďaka vývoju virtuálnych aj skutočných batérií na ukladanie vyrobenej energie môže dôjsť k odstráneniu problému s obnoviteľnou energiou – teda nevyhnutnosti vyrobenú elektrinu okamžite spotrebovať.

Samovýrobcovia čiže prosumers sú podporovaní tak legislatívou na úrovni Európskej únie, ako aj vnútroštátnou právnou úpravou. V Českej republike existuje celé spektrum dotačných programov podporujúcich zavedenie energie z obnoviteľných zdrojov v domácnostiach. Tieto dotačné programy podporujú aj vytváranie opatrení zvyšujúcich energetickú účinnosť. Dochádza k zjednodušovaniu potrebnej administratívy, malí výrobcovia už nepotrebujú licencie na výrobu elektriny.

V zahraničí je už niekoľko rokov populárna komunitná energetika spočívajúce v spoločnej výrobe energie z obnoviteľných zdrojov ľuďmi z jedného domu alebo obce. Takto vyrobenú energiu môžu členovia energetickej komunity spotrebovávať, ukladať alebo predávať. Aktuálne sa diskutuje na tému, či a koľko by mali prosumers (individuálni aj tí z energetickej komunity) zaplatiť za dodanie energie do siete. Poplatky majú byť primerané a spravodlivé, zaznievajú aj hlasy, že by mali byť nulové. Nastavenie výšky poplatkov pre prosumers bude jednou z výziev na vytvorenie novej tarifnej štruktúry. Energetické komunity môžu predstavovať aj riešenie energetickej chudoby, k aktivite v tomto smere sa povolávajú najmä miestne samosprávy. Zároveň by možnosti komunitnej energetiky mali využiť nielen vlastníci bytov, ale aj ich nájomcovia. So všetkými uvedenými požiadavkami sa musia vyrovnať jednotlivé členské štáty Európskej únie.

Projekt STEP

Ako sme vás už niekoľkokrát informovali, dTest sa zapojil do medzinárodného projektu STEP, na ktorom sa zúčastňujú spotrebiteľské organizácie z Bulharska, Cypru, Českej republiky, Litvy, Lotyšska, Poľska, Portugalska, Slovenska a Veľkej Británie. Koordinuje ho Európska spotrebiteľská organizácia BEUC a podieľajú sa na ňom aj britské obchodné združenia priemyselného, obchodného a verejného sektora, pracujúci na energetickej účinnosti a decentralizácii energetiky, ADE research. Výhodou medzinárodnej účasti je zdieľanie skúseností, rôznych pohľadov a dobrej praxe z jednotlivých krajín.

V rámci projektu sa bude poskytovať pomoc tým, ktorých sa energetická chudoba týka, prostredníctvom bezplatného poradenstva. Ďalej vyškolíme pracovníkov organizácií, ktoré sú so zraniteľnými spotrebiteľmi v kontakte a ktoré im budú poskytovať spomínané poradenstvo. V súčasnej dobe vyvíjame tréningové modely, teda súbory odporúčaní, ako zvýšiť energetickú účinnosť v domácnosti a tým ušetriť na platbách za energie. Ide o opatrenia, ktoré sa dajú zaviesť prakticky okamžite bez nákladov iba zmenou návykov (efektívne varenie, vypínanie spotrebičov zo siete), alebo s nižšími alebo vyššími nákladmi (zateplenie domu, výmena starých spotrebičov za nové s vyššou energetickou účinnosťou).

Súčasťou poradenstva bude aj informovanie o možnosti zmeny dodávateľa, čím sa dá ušetriť na platbách za energie, no môžete aj prerobiť. V rámci projektu sa budú vysvetľovať základy energetiky, ktorá je pre mnohých spotrebiteľov veľkou neznámou kvôli zdanlivej zložitosti a množstvo technických termínov. Bude sa riešiť, na čo sa sústrediť v zmluve o dodávkach energií aj v ďalšej zmluvnej dokumentácii a ako sa vyznať vo vyúčtovaní spotrebovaných energií. Projekt sleduje aj dotácie, ktoré sa môžu čerpať na vykonanie stavebných úprav vedúcich k zvýšeniu energetickej účinnosti. Materiály vytvorené v rámci projektu budú poskytnuté bezplatne na ďalšie šírenie.

Súčasťou projektu je aj nájdenie definície energetickej chudoby. Termíny energetická chudoba, zraniteľní spotrebitelia alebo ohrození zákazníci sa totiž objavujú v právnych predpisoch a dokumentoch vytvorených na úrovni Európskej únie aj v rámcových dokumentoch týkajúcich sa energetiky na vnútroštátnej úrovni, no doposiaľ nebola prijatá európska definícia energetickej chudoby. Niektoré európske štáty majú definíciu vlastnú, u nás však zatiaľ nie je. Definícia je pritom dôležitá kvôli správnemu výberu opatrení na boj s energetickou chudobou. Projekt sa preto zaoberá aj faktormi, ktoré na ňu majú alebo môžu mať vplyv, ako sú napríklad príjmy a výdavky domácnosti, zdravotný stav, vek alebo  pohlavie spotrebiteľa.

Z doterajšieho prieskumu vyplynulo, že prevažná väčšina respondentov sa navyše prikláňa k tomu, že energetická chudoba sa dá opísať ako situácia, v ktorej si domácnosť nie je schopná dovoliť také množstvo energie, aké je nevyhnutné na kúrenie, varenie, svietenie a užívanie rôznych spotrebičov. Popri nedostatočných príjmoch samotnej domácnosti ju ovplyvňuje najmä nízka energetická účinnosť obydlia alebo nedostatočná informovanosť o možnostiach, ako sa dá energetickej chudobe čeliť prostredníctvom sociálnej pomoci.

Vzhľadom na súčasnú situáciu sa domnievame, že riešenie energetickej chudoby sa ešte viac zdôrazňuje, než to bolo predtým. Ceny energií síce majú podľa niektorých správ klesať, no môže sa stať aj pravý opak. Navyše zvyšovanie energetickej účinnosti súvisí aj s háklivou témou ochrany klímy, ktorá sa dostáva stále viac do popredia.


Prihlásiť