Pyrotechnika viac škodí, než baví

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2020 Obsah květnového dTestu

Publikované v časopise 12/2019

Koniec decembra sprevádzajú silvestrovské oslavy a vítanie nového roka. To sa zvyčajne nezaobíde bez ohňostrojov a zábavnej pyrotechniky. Ľudia často zabúdajú, že používanie pyrotechniky so sebou okrem niekoľkých minút zábavy nesie aj závažné riziká a tiež nepriaznivé vplyvy na životné prostredie.

S výbuchmi petárd či rozbušiek sa najmä vo väčších mestách môžeme stretnúť už od Mikuláša. Hoci ľuďom, ktorí zábavnú pyrotechniku odpaľujú, poskytuje pravdepodobne potešenie, tí ostatní z nej radosť nemávajú. Niektoré mestá aj menšie obce už preto prikročili k zavedeniu miestnej vyhlášky, ktorá používanie zábavnej pyrotechniky významne obmedzuje, mnoho ďalších miest takéto opatrenie zvažuje. Pražský magistrát dokonca rozhodol, že nahradí oficiálny novoročný ohňostroj videomappingom.


Hluk

Sila zvuku niektorých petárd môže dosahovať až 120 decibelov, čo je porovnateľné s hlukom štartujúceho lietadla. Prah bolesti spôsobenej hlukom je potom už pomerne blízko − na úrovni 130 dB.

Hlukom spôsobeným ohňostrojmi trpia okrem ľudí aj domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá. Ak si uvedomíme, že mnoho z nich má oveľa lepší sluch ako človek, môžeme si predstaviť, o čo horší pre nich rámus silvestrovského veselia musí byť. Zvieratá si navyše − na rozdiel od ľudí − nedokážu príčiny hluku vysvetliť.

Mnohí chovatelia majú po predchádzajúcich negatívnych skúsenostiach s dopadmi osláv konca roka na domácich miláčikov také obavy, že si pre nich radšej nechajú od veterinára predpísať antistresové tabletky. Aj napriek tomu sa počas silvestrovských osláv stratí veľa zvierat, najmä psov, a nie všetky sa podarí nájsť.

Tiež voľne žijúce živočíchy vydesené ohňostrojmi v panike opúšťajú bezpečie svojich úkrytov. Nezriedka potom umierajú napríklad na cestách alebo v dôsledku zrážky s elektrickým vedením.

Splodiny

Hluk však nie je jediným negatívom, ktoré zábavná pyrotechnika prináša. Tým ďalším je jej nepriaznivý vplyv na životné prostredie aj na naše zdravie. Škodliviny zo zábavnej pyrotechniky, napríklad zlúčeniny kovov, ako je olovo, hliník alebo cín, unikajú do ovzdušia a negatívne ovplyvňujú jeho kvalitu. So vzduchom sa vo forme malých čiastočiek dostávajú do dýchacích ciest ľudí aj zvierat. Napríklad astmatikom hrozí kvôli splodinám v ovzduší v blízkosti ohňostrojov astmatický záchvat.

Pri spaľovaní pyrotechniky sa môže uvoľňovať tiež prízemný ozón, ktorý je pre ľudský organizmus jedovatý. Záblesky z ohňostrojov zase môžu veľmi uškodiť epileptikom, u ktorých môžu vyvolať epileptický záchvat.

Odpad

Ďalším aspektom používania zábavnej pyrotechniky je odpad. Zvlášť po silvestrovských oslavách sú lúky, polia aj ulice hocikde doslova posiate použitými delobuchmi a petardami. Na ich upratovanie potom vynakladajú mestá a obce nemalé prostriedky.

No aj tak sa môže stať, že človek nájde použitý obal od delobuchu či petardy. Čo v takom prípade robiť alebo ako zaobchádzať s pyrotechnikou v prípade, že si ju napriek všetkým negatívam nechcete odoprieť, sa dočítate v rozhovore s kapitánom JUDr. Martinom Neústupným, pyrotechnikom, znalcom zo skupiny znaleckých činností odboru nástražných výbušných zariadení Pyrotechnickej služby Polície ČR.

Ako bezpečne zaobchádzať so zábavnou pyrotechnikou

Používanie zábavnej pyrotechniky so sebou nesie oveľa viac negatívnych aspektov než prínosov. Jej zhotovovanie a používanie nie je nutné a je zbytočné, preto apelujeme na spotrebiteľov, aby sa v záujme ochrany zdravia a životného prostredia týchto „radovánok“ vzdali. Ak už sa pre ne z nejakého dôvodu rozhodnete, odporúčame dodržiavať nasledujúce tipy.

Nekonzumujte pred manipuláciou s pyrotechnickými výrobkami alkohol ani iné drogy − prudko tým rastie riziko nehody.

Čítajte a dodržujte návod na použitie.

Neskúšajte účinky výbuchu pyrotechnických výrobkov na okolie. Používajte ich len tak, ako stanovuje výrobca.

Kupujte len pyrotechnické výrobky, ktoré prešli riadnym testovaním bezpečnosti, spĺňajú stanovené technické požiadavky a sú vybavené návodom na použitie v našom jazyku.

Nakupujte ich len v špecializovaných obchodoch, nikdy nie na trhoch. Hrozí tu navlhnutie predávaných výrobkov. Zábavná pyrotechnika je vyrábaná z papiera, ktorý vplyvom vlhkosti stráca svoju pevnosť a pri odpale môže dôjsť k roztrhnutiu a vymeteniu horiacich častí do nepredvídateľných smerov.

Kúpené pyrotechnické výrobky ukladajte mimo dosahu detí.

Niektoré výrobky zábavnej pyrotechniky je pred odpálením potrebné riadne zabezpečiť proti preklopeniu, aby odpaľované časti smerovali nahor do voľného priestoru.

Odpaľujte pyrotechniku iba na otvorenom priestranstve, v bezpečnej vzdialenosti od ľudí, zvierat, obydlia, automobilov a iných predmetov, ktoré by mohli byť použitím pyrotechniky ohrozené.

Pamätajte, že pyrotechnické zlože (zmesi horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších látok) nachádzajúce sa v pyrotechnických výrobkoch môžu mať pri horení teplotu až niekoľko tisíc stupňov Celzia.

Kinetická energia niektorých vystreľovaných pyrotechnických výrobkov (najmä tzv. guľových bômb) je dostačujúca na usmrtenie človeka alebo zvieraťa.

Po aktivácii pyrotechnického výrobku ustúpte do dostatočnej vzdialenosti, pamätajte, že môže dôjsť k zlyhaniu vymetenia a následnému výbuchu výrobku na zemi.

Pri zlyhaní odpalu vždy počkajte minimálne 10 minút (alebo podľa návodu aj dlhšie), než začnete s pyrotechnickým výrobkom znova manipulovať.

Zlyhanú zábavnú pyrotechniku zlikvidujte v súlade s návodom na použitie.

Zaobchádzajte s pyrotechnickými výrobkami ako so zbraňou. Pamätajte, že tieto výrobky môžu spôsobiť rozsiahle zranenia s trvalými následkami alebo aj smrť. Ľahkovážnym zaobchádzaním s pyrotechnikou môžete zmeniť celý zvyšok života sebe a tiež ďalším ľuďom kvôli niekoľkým sekundám zábavy.

Pri použití pyrotechnických výrobkov buďte ohľaduplní k ostatným. Uvážte, či sa v priestore nenachádzajú budovy, ako sú nemocnice, prípadne či nie ste v miestach, kde budete plašiť zver alebo domáce zvieratá.

Rozhovor s pyrotechnikom kapitánom JUDr. Martinom Neústupným

S akými príčinami a následkami zranení pyrotechnikou sa najčastejšie stretávate?

Na úvod je potrebné uviesť, že v súčasnosti medzi nehodami súvisiacimi s pyrotechnikou úplne prevažujú úrazy spôsobené pyrotechnickými zábavnými výrobkami. Tie dosahujú pri horení často vysoké teploty a mnohokrát majú aj dostatočnú schopnosť trieštiť predmety.

Všeobecne má zábavná pyrotechnika rôzne zloženie a vlastnosti podľa požadovaného efektu, ktorý má výrobok zabezpečovať. Najčastejšie ide o dymové, svietiace, iskriace a výbuškové pyrotechnické zlože (zmesi horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších látok).

Najmenej nebezpečné sú dymové zlože, ktoré majú pomalú reakciu (čas horenia) a pomerne nízku teplotu horenia (cca 300 °C). Aj napriek týmto vlastnostiam je potrebné pri horení týchto zloží počítať s rizikom vzniku požiaru a popálenín.

Výrazne nebezpečnejšie sú výrobky s obsahom svietiacich a iskriacich zloží, ktoré obsahujú jemne mleté kovy (hliník, horčík, meď, železo), kde teplota horenia dosahuje hodnoty až 2 000 °C. Tu je už riziko popálenia a vzniku požiaru veľmi vysoké, a to aj v prípade len veľmi krátkeho kontaktu. Navyše, mnoho pyrotechnických efektov je z týchto výrobkov vystreľovaných pomocou čierneho strelného prachu, ktorý má značnú kinetickú energiu s ranivým potenciálom násobeným vysokou teplotou horenia.

Najnebezpečnejšie sú zábleskové (zvukozábleskové) zlože, a to predovšetkým pre svoju rýchlosť horenia, ktorá môže dosahovať až hranicu rýchlosti zvuku. Hoci nejde o trhaviny, majú tieto zlože značne deštrukčný potenciál.

Aj v malom množstve môžu spôsobiť ťažký úraz s trvalými následkami (najbežnejšia je amputácia prstov pri výbuchu v zovretej ruke). Vo väčšom množstve, napr. pri rozobraní viacerých pyrotechnických výrobkov alebo pri domácej výrobe, môžu spôsobiť smrť osôb alebo deštrukciu budovy, kde boli skladované.

Príčiny mimoriadnych udalostí sú vo všetkých uvedených prípadoch rovnaké − teda nedodržanie návodu na použitie, niekedy kombinované s požívaním omamných látok.

Kde teda robia ľudia pri používaní zábavnej pyrotechniky najčastejšie chyby?

Základnou chybou pri používaní pyrotechnických výrobkov je ich použitie osobami pod vplyvom omamných látok (najčastejšie alkoholu), ktoré znižujú ovládacie a rozpoznávacie schopnosti človeka. Vzhľadom na to, že používanie pyrotechnických výrobkov je vysokoriziková činnosť, je potrebné, aby osoba, ktorá ich používa, bola v perfektnej fyzickej a duševnej kondícii a bola plne sústredená na činnosť, ktorú vykonáva. Absencia týchto schopností pri použití pyrotechnických výrobkov je základnou chybou, ktorá vedie k vzniku úrazov a materiálnych škôd.

Druhou a zároveň najčastejšou chybou je nedodržiavanie návodu na použitie, a to tak úmyselné, ako aj z nedbanlivosti. Výrobca je zo zákona povinný vybaviť každý pyrotechnický výrobok presným a úplným návodom na použitie. Pri jeho dodržaní nesmie dôjsť k poškodeniu zdravia alebo majetku, a to ani v prípade nesprávnej funkcie výrobku, ktorú nemožno nikdy úplne vylúčiť.

Ako príklad úmyselného nedodržania návodu môžem uviesť rôzne pokusy o fúzie pyrotechnických výrobkov, ich úpravy, dopĺňanie horľavinami alebo skúšanie ich účinkov na okolie. Do rovnakej kategórie patria aj pokusy o rozoberanie pyrotechniky. Táto činnosť je značne nebezpečná pre osoby, ktoré výrobky rozoberajú alebo sa nachádzajú v blízkosti, pretože hrozí neočakávaný výbuch citlivých výbušných komponentov.

V neposlednom rade sa ľudia rozobratím a použitím výbušných komponentov pyrotechnického výrobku môžu dopustiť trestného činu nedovoleného ozbrojovania, za ktorý môže byť páchateľ potrestaný odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.

Z kategórie chýb z nedbanlivosti je najčastejšou príčinou úrazov a škôd na majetku nevhodné umiestnenie pyrotechnického výrobku s ohľadom na okolitú zástavbu alebo porast kvôli nebezpečenstvu požiaru či nežiaduceho odrazu, nedodržanie bezpečnej vzdialenosti od okoloidúcich alebo odpaľovanie pyrotechnických výrobkov z ruky.

Významnou príčinou úrazov býva tiež predčasná manipulácia so zdanlivo zlyhaným pyrotechnickým výrobkom, keď dôjde k jeho oneskorenej akcii práve v okamihu manipulácie.

Aký máte názor na podomácky vyrobenú pyrotechniku?

Dnes sa viac vyskytujú prípady podomácky upravenej ako kompletne vyrobenej pyrotechniky. Ako som už spomenul, veľmi často dochádza k úpravám, či dokonca rozoberaniu pyrotechnických výrobkov a výrobe improvizovaných výbušných predmetov. Také predmety (vrátane iba upravených pyrotechnických výrobkov) strácajú štatút pyrotechnického výrobku, ako ho definuje zákon č. 206/2015 Zb. o pyrotechnike, a možno ich zaradiť medzi výbušniny definované zákonom č. 61/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe. Takto vyrobené predmety neprešli riadnym skúšobným a schvaľovacím procesom, neboli uvedené na trh v EÚ a pôvodný výrobca za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

Netreba zdôrazňovať, že podobné improvizované výbušné predmety sú zdrojom množstva mimoriadnych udalostí a sú predmetom intenzívneho záujmu orgánov činných v trestnom konaní.

Po silvestrovských oslavách zostáva na uliciach, lúkach aj iných verejných priestranstvách ležať množstvo už použitej pyrotechniky. Ako spoznať, že je použitá pyrotechnika nebezpečná, a čo robiť v prípade jej nálezu?

Či boli nájdené pyrotechnické výrobky použité (teda či došlo k úplnému vyhoreniu pyrotechnických zloží), nemusí byť vždy hneď zrejmé. V prvom rade je dôležité zabrániť v prístupe k voľne ležiacim pyrotechnickým výrobkom deťom. Ďalej sa odporúča rozhodne sa nikdy nepokúšať výrobky znovu zapaľovať, rozoberať ich alebo akýmkoľvek spôsobom spaľovať.

Čo sa týka správneho spôsobu likvidácie, záleží, samozrejme, na druhu výrobku. Každý u nás predávaný pyrotechnický výrobok musí byť výrobcom (eventuálne dovozcom) vybavený návodom na použitie, ktorého súčasťou je tiež postup likvidácie tzv. zlyhaného výrobku. Pri niektorých, najmä menších pyrotechnických výrobkoch však býva návod umiestnený na obale, ktorý nemusí byť na mieste nálezu k dispozícii. V týchto prípadoch odporúčame návod na likvidáciu najčastejšie uvádzaný výrobcami, teda namočenie do vody na dvadsaťštyri hodín a následné zakopanie do zeme.

Prihlásiť