Pohreby a pohrebné služby

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2020 Obsah červencového dTestu

Publikované v časopise 11/2019

Aj keď nejde o veselú tému, je potrebné prijímať smrť ako neoddeliteľnú súčasť života. Pri príležitosti novembrovej Pamiatky zosnulých sme vyspovedali dlhoročného riaditeľa Pohrebného ústavu hlavného mesta Prahy Juliusa Mlčocha. V čele inštitúcie stál dvadsaťsedem rokov, a aj keď tento rok v júni odišiel do dôchodku, v ústave pomáha ako poradca aj teraz. Rozprávali sme sa s ním o trendoch v pochovávaní, reklamáciách pohrebov alebo o náročnosti práce zamestnancov, ktorí pracujú so zosnulými.

Pätoro užitočných informácií a rád

 • Nie ste povinní objednať pohreb v rovnakej spoločnosti, ktorá prevzala telo zomrelého.
 • Rozhodne neprijímajte vizitky v zdravotníckych zariadeniach alebo zariadeniach sociálnych služieb. Ponúkať tam pohrebné služby je neetické a firmy tak robia v rozpore so zákonom.
 • Nenechajte si vnútiť žiadnu službu navyše, ak si nie ste istí, že sa bez nej zaobídete. Faktúru si potom nechajte rozpísať podľa jednotlivých položiek, a len čo nájdete nejakú chybu, okamžite služby na mieste reklamujte.
 • Ako obstarávateľ pohrebu musíte dostať písomné potvrdenie o prevzatí objednávky na obstaranie pohrebu. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu služby, jej rozsah, akosť, cenu a termín jej plnenia. Vždy si skontrolujte, či potvrdenie obsahuje cenu vrátane DPH a či zodpovedá tomu, na čom ste sa dohodli.
 • Ak sa dostanete s pohrebným ústavom do sporu, neváhajte sa obrátiť na oddelenie ADR Českej obchodnej inšpekcie, aby vám bezplatne pomohlo.

Hoci smrť blízkej osoby sprevádzajú veľké emócie, k výberu pohrebnej služby by pozostalí mali pristupovať úplne racionálne. Práve na emócie a zastrený úsudok totiž môžu staviť niektoré pohrebné spoločnosti, ktoré ponúkajú svoje služby priamo v areáloch nemocníc alebo v zariadeniach sociálnych služieb. A to aj napriek tomu, že to zákon o pohrebníctve zakazuje. Prevádzkovatelia takýchto pohrebných služieb totiž často dúfajú, že pozostalí v strese spojenom so smrťou blízkeho zvolia prvú ponuku, na ktorú narazia. A často sa tak skutočne stáva.

Práve vnucovanie tej-ktorej pohrebnej služby priamo v nemocnici či inom zariadení, kde zomiera asi 70 až 80 percent Čechov, považuje za problém aj Julius Mlčoch z Pohrebného ústavu hlavného mesta Prahy. V rozhovore pre dTest odkrýva aj ďalšie pálčivé otázky spojené s umieraním a ukladaním pozostatkov. Jednou z nich je napríklad uloženie urny nie na cintoríne, ale doma. Zákon síce tento krok umožňuje, problém však nastáva, keď s ním súhlasia len niektorí pozostalí.

V pohrebníctve sa pohybujete už takmer tridsať rokov. Ako sa počas týchto rokov zmenili pohrebné „trendy“?

V pohrebníctve sa od roku 1989 zmenilo mnohé. Pred zamatovou revolúciou bol malý sortiment pohrebného tovaru. Rakvy boli buď hnedé, alebo čierne, tvarovo boli všetky rovnaké. Parte sa z dôvodu stráženia tlačovín mohlo tlačiť len v určených tlačiarňach, kam si pozostalý musel zájsť osobne napríklad cez pol Prahy. S kvetinovými darmi k obradom to bolo podobné. Dnes je všetko rozsiahlejšie. V ponukách rakiev je veľký výber, samozrejme, v rôznych cenových úrovniach. Parte už vypracuje a vytlačí každá pohrebná služba rovno pri objednaní pohrebu. Kvetinové dary zaistí pohrebná služba s dodaním k obradu a po celý rok je v ponuke veľký výber kvetov vďaka dovozu zo zahraničia. Tiež činnosti ponúkané pohrebnými službami sú veľmi kvalitné. Takže sa dá povedať, že došlo k zásadným zmenám.

Ako sa zmenilo správanie a požiadavky zákazníkov, teda pozostalých, ak porovnáme súčasnosť a rok 1992, keď ste v pohrebníctve začínali?

Požiadavky pozostalých, pochopiteľne, reagujú na ponuky pohrebných služieb a ľudia objednávajú k pohrebom z ponúkaného sortimentu to, čo je pre nich cenovo dostupné. Trochu nás mrzí niekedy zbytočné vynechanie poslednej rozlúčky v obradnej sieni alebo v kostole. To prináša uponáhľaná doba s nedostatkom času na iné situácie, ako je zamestnanie a plnenie iných úloh.

Niektorí pozostalí sa rozhodnú, že po kremácii neuložia urnu na cintorín, ale nechajú si ju doma. Ako tento krok vnímate?

Uložiť si urnu doma naše zákony umožňujú. Problém nastáva v okamihu, keď je na to v príbuzenstve rôzny názor. Potom je možné riešiť vzniknutú situáciu s pomocou ustanovenia § 92 Občianskeho zákonníka (pozn. českej redakcie: § 92 hovorí, že ľudské telo je pod právnou ochranou aj po smrti človeka a naložiť s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami spôsobom pre zosnulého nedôstojným sa zakazuje. Ďalej hovorí, že ak nie sú ľudské ostatky uložené na pohrebisku, má na ich vydanie právo osoba, ktorú človek pred svojou smrťou výslovne určil; inak postupne jeho manžel, dieťa alebo rodič, a ak nie je žiadny z nich, alebo ak odmietne ostatky prevziať, prevezme ich jeho dedič.). Málokedy to pomôže. Osobne si myslím, že nie je problém mať urnu doma, ale je nutné, aby k nej mali prístup aj ostatní členovia rodiny. Pretože to niekedy prináša komplikácie, je vhodnejšie umiestnenie na verejnom pohrebisku.

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

Tieto dva sviatky majú síce podobný základ a navyše sa oslavujú v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch, napriek tomu však nejde o to isté.

Sviatok všetkých svätých pripadá na 1. november a nájdete ho len v liturgickom kalendári. Sviatok vychádza zo zasvätenia rímskeho (pôvodne pohanského) chrámu Pantheonu Panne Márii a všetkým svätým mučeníkom. K tomu došlo v roku 609. Kresťania v tento deň oslavujú všetkých svätých, nielen tých nežijúcich a oficiálne uznaných, ale aj všetky žijúce osoby, ktoré sú spojené s Kristom.

Druhý november je v bežných kalendároch označený ako Pamiatka zosnulých a ľudovo ho nazývame Dušičky. Tento deň je venovaný spomienkam na všetkých ľudí, ktorí odišli z tohto sveta, aj keď napríklad neboli počas života „svätí“ ani vzdialene. Cintoríny a kolumbáriá sa na Dušičky rozžiaria svetlami sviečok a kvetinovou výzdobou. Tradícia zapaľovať v tento deň sviečku pochádza zrejme z čias starých Keltov a Slovanov, ktorí verili, že oheň očisťuje a svetlo pomáha chrániť pred zlými a potmehúdskymi duchmi.

Podľa dostupných informácií umiera v Česku okolo 70 – 80 percent ľudí v nemocniciach. Priamo v nich alebo v ich okolí pozostalí často dostávajú letáčiky s kontaktom na konkrétnu pohrebnú službu. Pod návalom emócií, žiaľu a stresu potom mnohí takéto ponuky využijú. Stretli ste sa s podobnou praxou?

Áno, je to pravda. K prevažnej časti úmrtí dochádza v zdravotníckych zariadeniach alebo ústavoch sociálnych služieb. Aj keď zákon o pohrebníctve ponúkanie pohrebných služieb v týchto zariadeniach zakazuje, prax je taká, ako ju opisujete.

Ako vôbec prebieha proces pohrebu – od prevozu zosnulého cez prípadnú kremáciu až po uloženie do hrobu?

Pokiaľ ide o to, ako prebieha proces pochovania v pohrebnom ústave hlavného mesta Prahy, je to dané prianím objednávateľa pochovania. Do našej kancelárie, kde sa prerokuje všetko, čo s pohrebom súvisí, sa dostaví obstarávateľ pohrebu (osoba uvedená na faktúre za pohreb, pozn. red.) A je s ním vopred prebraté všetko potrebné. Teda výber druhu pochovania, či bude pohreb kremačný, alebo do hrobu. Od toho sa odvíja výber rakvy a ďalších s tým spojených úkonov. Zaistíme prevoz zosnulého do našich úložných priestorov, jeho oblečenie, úpravu a uloženie do rakvy; ak si obstarávateľ pohrebu želá túto činnosť vykonať sám, poskytneme mu odbornú pomoc. Zabezpečíme výrobu kvetinových darov podľa jeho priania a tiež dodanie kvetinových darov k obradu. Naša pracovníčka zostaví podľa jeho priania text na parte a vytlačí ho v požadovanom množstve. Takisto vystaví doklad o objednaných službách s uvedením konečnej ceny. Všetky tieto doklady aj s ďalším poučením, čo je po pohrebe nutné vykonať, ako odhlásenie dôchodku, inkasa a podobne, vloží do obalu a odovzdá obstarávateľovi pohrebu.

Koľko percent pozostalých volí v súčasnosti klasický pohreb a koľko kremáciu?

V súčasnosti nie je nikde štatisticky podchytené, aký je pomer kremačných pohrebov proti pohrebom do hrobu. Je to tiež rozdielne podľa krajových zvyklosti alebo vzdialenosti krematória. V Prahe je asi 95 % pohrebov kremačných a 5 % pohrebov do hrobu alebo hrobky. Republikovo je asi 80 % pohrebov kremačných.

Ako ste na tom so zamestnancami, ktorí priamo pracujú so zosnulými? Stretávate sa podobne ako mnoho iných zamestnávateľov s nedostatkom personálu?

Pohrebný ústav hlavného mesta Prahy má nízku fluktuáciu pracovníkov. Snažíme sa káder pracovníkov udržať, pretože pracovať v pohrebníctve je náročné tak na psychiku, ako aj pri niektorých profesiách tiež na fyzickú záťaž.

Akú kvalifikáciu potrebuje zamestnanec, ktorý priamo pracuje so zosnulými?

Pracovník, ktorý pracuje so zosnulými, musí zvládať predovšetkým manipuláciu so zosnulým, jeho obliekanie, úpravu a kontrolu všetkých zákonom predpísaných činností. Musí teda mať v prvom rade dobrú fyzickú a psychickú kondíciu. Nie je to práca ľahká alebo jednoduchá, ale máme vcelku stabilizovaný tím pracovníkov.

Stretli ste sa niekedy s reklamáciou pohrebu? Ak áno, z akého dôvodu?

V odovzdaných dokladoch je aj reklamačný poriadok, kde je stanovené, ako postupovať v prípade podania reklamácie. Musím konštatovať, že máme tak tri-štyri reklamácie ročne. Väčšinou ide o drobné nedostatky, napríklad na rakve alebo kvetinovom dare. Všetky tieto reklamácie okamžite riešime.

Zariaďovanie pohrebu

Úmrtie blízkej osoby je veľmi náročná a stresujúca situácia, ktorá navyše vyžaduje vybavenie mnohých administratívnych úkonov. Pripomeňte si s nami dôležité úkony, ktoré je nutné vykonať medzi smrťou a pohrebom.

 • Pokiaľ dôjde k úmrtiu vášho blízkeho doma, najprv zavolajte na tiesňovú linku 112, ktorá na miesto vyšle lekára, ktorý neskôr buď nariadi pitvu, alebo stanovuje pohreb bez nej. Povinnosť oznámiť úmrtie má každý, kto mŕtveho našiel, alebo sa o úmrtí dozvedel. Ak je nariadená pitva, lekár povolá pohrebnú službu na prevoz zosnulého sám (za taký prevoz pozostalí nič neplatia). Ak lekár pitvu nenariadi, pohrebnú službu musia zavolať pozostalí.
 • Dajte pozor na lehotu do 96 hodín od oznámenia úmrtia do dohodnutia pohrebu. Po tejto lehote zabezpečuje všetko obec na náklady pozostalých.
 • Ak zomrie váš blízky v zdravotníckom zariadení či zariadení sociálnych služieb, najčastejšie je, než si jeho pozostatky vyzdvihne pozostalými zvolená pohrebná služba, uložený v špeciálnom priestore práve v tomto zariadení. Ostatky zosnulého môžu byť v zdravotníckom zariadení či zariadení sociálnych služieb bezplatne uložené 48 hodín od času úmrtia. Ak je nariadená pitva, potom ide o 48 hodín od jej konca.
 • Pohrebnú službu vyberajte sami, nemusíte „sadať na lep“ tým, ktorí ponúkajú (a niekedy až vnucujú) svoje služby v zdravotníckych zariadeniach či zariadeniach sociálnych služieb. Aj keď výber pohrebnej služby spravidla sprevádza stres, smútok a ďalšie negatívne emócie súvisiace so stratou blízkej osoby, je vhodné ho nepodceniť. Ideálne je vyberať pohrebnú službu podľa jej hodnotenia, webových stránok či internetových diskusií. Nebojte sa osloviť viac služieb a spýtať sa na to, čo vás zaujíma. Dobrá pohrebná služba by mala byť schopná a ochotná odpovedať na všetky vaše otázky a vyjsť vám v ústrety s prípadnými špeciálnymi želaniami (ak sú v rámci možností splniteľné).
 • Ak zosnulý počas života vyjadril želanie, akým spôsobom si želá byť pochovaný, mali by ho pozostalí rešpektovať. Ak zosnulý také želanie nevyjadril, o pohrebe rozhodne jeho manžel či manželka. Pokiaľ ho/ju zosnulý nemal, o pohrebe rozhodnú jeho deti, prípadne rodičia, súrodenci či ďalší príbuzní.
 • Na zariadenie pohrebu je potrebný občiansky preukaz, rodný a sobášny list zosnulého. Ďalej občiansky preukaz osoby, ktorá pohreb zariaďuje, fotografia na parte a oblečenie pre zosnulého do rakvy.
 • Obstarávateľ pohrebu(pozostalý) môže sám bezplatne upraviť telo zosnulého a uložiť ho do rakvy v osobitnej miestnosti na to určenej. Pozostalí môžu sprevádzať zosnulého až do zavezenia rakvy do kremačnej pece. Môžu vstúpiť do všetkých priestorov pohrebnej služby aj do všetkých priestorov krematória.
 • V rámci prevencie je vhodné si nechať všetky výdavky za jednotlivé položky spojené s pohrebom rozpísať na faktúru. Ak objavíte nejaké nezrovnalosti, môžete služby hneď reklamovať.

Prihlásiť