Ako testujeme peletová kamna

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • výkon: 33,3 %
  • emisie: 22,2 %
  • bezpečnosť: 22,2 %
  • spotreba elektriny: 8,3 %
  • obsluha: 8,3 %
  • návod na použitie: 5,6 %

Test výkonu peletových kachlí vychádzal z medzinárodnej normy EN 14785:2006. V niektorých skúškach sme vychádzali aj z noriem EN 15456, EN 60335-1 a EN 60335-2-102.

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Výkon

Podľa normy EN 14785:2006 sme merali účinnosť kachlí pri menovanom tepelnom výkone aj pri zníženom tepelnom výkone. Merali sme aj samotný tepelný výkon v oboch režimoch. Pri procese skúšania sme postupovali podľa požiadaviek normy, ktoré sú  definované v odsekoch A.4.7 a A.4.8.

Emisie

Merali sme obsah emisií v kachliach pri menovanom aj zníženom výkone. Zamerali sme sa na CO, NOx, organické uhľovodíky aj prachové častice. Kachle sme spustili v danom výkonovom režime (menovitom alebo zníženom) a nechali sme ich spustené celkovo štyri hodiny, následne sme začali merať emisie. Vychádzali sme z normy EN 14785:2006, preto sme pre výpočet objemovej koncentrácie spalín použili prepočet na 13 % podiel kyslíka v spalinách.

Obsluhovanie

Experti z laboratória posudzovali pohodlnosť základných operačných a servisných úkonov pri práci s pecou. Hodnotili obsluhovanie systému automatického zapaľovania peliet, viditeľnosť a prehľadnosť indikátorov, prístup a prácu s ovládacím panelom, plnenie kachlí peletami, čistenie popola a zrozumiteľnosť dodaného návodu na použitie.

Spotreba elektrickej energie

Pri skúškach sme vychádzali z normy EN 15456. Merali a zaznamenávali sme hodinovú spotrebu kachlí pri menovitom aj zníženom výkone. Merali sme aj spotrebu v pohotovostnom režime.

Bezpečnosť

Bezpečnostné skúšky zohľadňujú normy EN 14785: 2006, EN 60335-1 a EN 60335-2-102.

Teplota v násypke: Testovali sme riziko prehriatia násypky z dôvodu nedostatočnej tepelnej výmeny, elektrické zlyhanie, zablokovanie motora ventilátora alebo preplnenie peletami. V prípade posledných dvoch rizikových situácií sme očakávali spustenie tepelnej poistky v kachliach.

Teplota v dopravníku paliva: Testovali sme riziko prehriatia dopravníka z dôvodu nedostatočnej tepelnej výmeny, elektrické zlyhanie, zablokovanie motora ventilátora alebo preplnenie peletami. V prípade posledných dvoch rizikových situácií sme očakávali spustenie tepelnej poistky v kachliach.

Teplota horľavých materiálov: Merali sme teplotu horľavých materiálov, ktoré sú súčasťou kachlí a nachádzajú sa v ich blízkosti. Penalizovali sme takú pec, pri ktorej sa nedodržali požiadavky normy a predstavuje riziko vzniku požiaru.

Teplota ovládacích prvkov: Merali sme teplotu ovládacích prvkov na kachliach, napríklad otváranie dvierok alebo prívodu vzduchu. Posudzovali sme aj to, či nehrozí riziko popálenia pri ich používaní.

Bezpečnostné systémy a elektrická bezpečnosť: Preverovali sme funkčnosť bezpečnostných prvkov, konkrétne poistného ventilu aj tepelnej poistky. Poistný ventil má za úlohu zabrániť nehode v prípade vzniku pretlaku a tepelná poistka slúži na ochranu pred preťažením.

Návod na použitie

Expert z laboratória hodnotil dodaný návod na použitie. Posudzoval zrozumiteľnosť aj relevantnosť informácií a jasnosť dôležitých inštrukcií, napríklad pokyny na bezpečné umiestnenie kachlí, rady pre prípad technickej poruchy, odporúčania na spôsob a frekvenciu údržby kachlí, odporúčania ohľadne nastavenia teploty a podobne.

Prihlásiť