Ako testujeme dětské balzámy na rty

Limity hodnotenia

Podľa výsledkov chemickej analýzy delíme testované balzamy do skupín ako vhodné, nevhodné a potenciálne rizikové. Navyše ešte uvádzame možný vplyv používania balzamov v troch rôznych vekových kategóriách detí: od 1 do 6 rokov, od 6 do 8 rokov alebo pre starších nad 12 rokov.

Výrobky sú v tabuľke zoradené vzostupne podľa celkového obsahu minerálnych olejov.

Minerálne oleje

V rámci chemickej analýzy sme v balzamoch na pery pátrali po rizikových látkach MOSH a MOAH, ktoré sa do balzamov môžu dostať spolu s použitými minerálnymi olejmi. Pri prvých menovaných hrozí riziko hromadenia vo vnútorných orgánoch, v druhom prípade ide o potenciálne karcinogény.

Potenciálne škodlivé látky nachádzajúce sa v minerálnych olejoch

MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) − nasýtené uhľovodíky minerálnych olejov

POSH (Polyolefín Oligomeric Saturated Hydrocarbons) − polyolefínové oligomérne nasýtené uhľovodíky

MOSH (≤ C25 a C16-C35) − symboly C25 a C16-C35 vyjadrujú počet uhlíkov v molekulách danej frakcie minerálnych olejov. Pri niektorých hrozí riziko hromadenia vo vnútorných orgánoch (pečeni, slezine, lymfatických uzlinách). Počas testovania sme zisťovali obsah aj pomer jednotlivých frakcií.

MOAH − Aromatické uhľovodíky minerálnych olejov sa považujú za potenciálne karcinogénne. Ich obsah je limitujúci − výrobky, ktoré ich obsahujú, sme automaticky označili ako nevhodné pre všetky vekové kategórie.

Celkové množstvo MOSH/POSH slúži v tabuľke iba ako doplňujúci údaj, pre výsledky testu je zásadný obsah a pomer jednotlivých frakcií MOSH a látok MOAH.

Vhodné (pre všetky vekové kategórie)

Ako balzamy vhodné odporučenia pre deti všetkých vekových kategórií sme vyhodnotili iba tie výrobky, ktoré neobsahujú žiadnu z kritických látok MOSH a MOAH a v ich zložení nenájdete žiadnu z ingrediencií minerálnych olejov.

Čiastočne vhodné (pre deti staršie ako 6 alebo 12 rokov)

Do tejto skupiny radíme balzamy, ktoré neobsahujú potenciálne karcinogény v podobe látok MOAH. V ich zložení sme síce objavili niektoré frakcie MOSH, až na výnimku sa však zmestili do nami stanoveného 10 % limitu.

V prípade pozitívneho nálezu MOSH sme vykonávali ďalšie výpočty, ktorými sme určovali, pre ktorú vekovú skupinu možno výrobok odporučiť ako vhodný. To sa odvíjalo od priemernej hmotnosti dieťaťa a konkrétneho obsahu kritických látok. Z toho nám vyšlo, do akej miery bude konkrétna veková skupina vystavená pôsobeniu nežiaducich látok. Niektoré preto v závislosti od výsledkov výpočtov odporúčame pre deti od 6 rokov alebo staršie ako 12 rokov.

Jeden z výrobkov 10 % limit obsahu MOSH nespĺňa, nemôžeme ho preto odporučiť deťom v akomkoľvek veku. Kvôli nulovému nálezu MOAH sme sa však rozhodli ponechať ho v skupine čiastočne vhodných balzamov.

Nevhodné (pre všetky vekové kategórie)

Medzi nevhodné balzamy patria tie, v ktorých sme počas chemickej analýzy objavili látky MOAH. Pretože ide o potenciálne karcinogény, zastávame názor, že by sa nemali v produktoch používaných deťmi objavovať ani v malom množstve. Ak sme tieto látky v balzamoch objavili, automaticky sme ich označili ako nevhodné pre všetky vekové kategórie. Kvôli tejto penalizácii sme pri nich nerobili žiadne nadväzujúce výpočty.

Potenciálne rizikové (pre všetky vekové kategórie)

V prípade týchto balzamov naša chemická analýza odhalila obidve kritické skupiny látok minerálnych olejov (MOSH i MOAH). Dôvodom, prečo sme ich označili ako potenciálne rizikové, je percentuálny podiel týchto látok. Pri frakcií MOSH došlo k prekročeniu nami stanoveného 10 % limitu, ktorý vychádza z odporúčaní asociácie Cosmetics Europe. Tieto „jelenie loje“ preto rozhodne nemôžeme odporučiť pre deti v akomkoľvek veku.

Vysvetlenie pojmov a výpočtov

NOAEL (no-observed-adverse-effect levels) − Najvyššia dávka alebo expozičná koncentrácia látky, pri ktorej nie je pozorovaný žiadny štatisticky významný nepriaznivý účinok na organizmus (v porovnaní s kontrolnou skupinou). Používa sa v rámci toxikológie.

Hodnota Noalu je stanovená na 19 mg/telesná hmotnosť/deň a je platná pre všetky vekové kategórie.

Odhadovaná denná expozícia – Vypočítava sa pomerom medzi hodnotou stanovenou Európskou komisiou ako denný perorálny príjem kozmetiky (57 mg) a priemernou hmotnosťou konkrétnej vekovej kategórie. Pri jednotlivých vekových kategóriách sa preto líšia:

  • 1 – 6 rokov (16 kg) − odhadovaná denná expozícia 3,5625 mg
  • 6 – 8 rokov (22 kg) − odhadovaná denná expozícia 2,59 mg
  • staršie 12 rokov (40 kg) − odhadovaná denná expozície: 1,425 mg

vypočítaná denná expozícia − Pri výpočte sme vychádzali z odhadovanej dennej expozície podľa vekovej kategórie a skutočného obsahu MOSH C16-C35 v jednotlivých balzamoch.

MoS (Margin of Safety) − Bezpečnostná veličina, ktorá hovorí, či je daný príjem rizikový, alebo nie. Čím vyššia je MoS, tým je balzam bezpečnejší. Limitujúca je v tomto prípade hodnota MoS < 100, výrobky s týmto výsledkom sa nemôžu považovať za bezpečné.

MoS  Bezpečnostné rozpätiesme získali pomerom medzi hodnotou NOAEL a vypočítanou dennou expozíciou v konkrétnom balzame.

Prihlásiť