Prihorieva, horí…

Obsah říjnového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2019 Obsah říjnového vydání

Publikované v časopise 8/2018

Počet požiarov ovplyvňuje v priebehu roka veľa faktorov. Jedným z nich je sucho, ktoré zvyšuje riziko požiaru pri nedbanlivosti, napríklad pri nesprávnej manipulácii s otvoreným ohňom počas opekania špekáčikov. S plk. Mgr. Radkom Kislingerom, vedúcim oddelenia zisťovania príčin vzniku požiarov a súdnym znalcom v odbore požiarna ochrana, sme sa rozprávali nielen o tom, ako požiarom predchádzať a ako ich hasiť, no aj o kurióznych príhodách, ktoré hasiči pri svojej práci zažívajú.

plk. Mgr. Radek Kislinger, vedúci oddelenia zisťovania príčin vzniku požiarov a súdny znalec v odbore požiarna ochrana

V akých mesiacoch zaznamenávate najväčšie počty požiarov?

Čo sa týka číselnej frekvencie, je to každý rok mierne odlišné. Ovplyvňuje to napríklad počasie. Záleží na tom, či je tuhá zima, alebo veľmi suché leto. Podľa toho sa potom odvíja početnosť požiarov spojených s nedbanlivosťou pri používaní otvoreného ohňa, častejšie sa napríklad vyskytujú technické poruchy na ohrievačoch, klimatizáciách a podobne.

V minulosti sme si urobili taký štatistický prieskum, chceli sme vedieť, aké príčiny sú v určitých mesiacoch najčastejšie.

Aké je percento úspešnosti pri zisťovaní príčin požiarov?

V Českej republike je skoro stopercentná. Vždy sa zistí, čo mohlo byť príčinou vzniku požiaru. Len občas sa stane, že nedokážeme vylúčiť jednu z dvoch možných verzií. Potom uvádzame, že príčina vzniku požiaru nebola jednoznačne zistená.

Aké sú najčastejšie príčiny požiarov v lete?

Tradične najviac požiarov vznikne v lete v prírode. Najčastejšími príčinami sú ľudská nedbalosť a technické nedostatky. Medzi typicky letné zásahy hasičov patria požiare trávnych a lesných porastov od neopatrne založených táborových ohníčkov alebo ohorkov cigariet, požiare na poliach od iskier z poľnohospodárskej techniky, vznietenie porastu od výfuku nevhodne zaparkovaného automobilu a podobne.

Existujú nejaké alternatívy k vypaľovaniu tráv a iných porastov?

Alternatíva? Jedine odviezť do zberného dvora alebo na kompost. Podľa zákona o požiarnej ochrane 133/1985 Zb. (na Slovensku314/2001 Zb., pozn. prekladateľa). nesmie fyzická osoba vykonávať vypaľovanie porastov, inak sa dopustí priestupku. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do výšky 331 €.

Vypaľovať porasty nesmú ani právnické a podnikajúce fyzické osoby. Pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve sú so zreteľom na rozsah tejto činnosti povinné zaistiť opatrenia proti vzniku a šíreniu požiaru. Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve vrátane navrhovaných opatrení majú za povinnosť vopred oznámiť územne príslušnému HZZ kraja. Ten môže stanoviť ďalšie podmienky pre túto činnosť, prípadne môže takúto činnosť zakázať. Pri porušení tejto povinnosti sa právnická alebo podnikajúca fyzická osoba dopustí správneho deliktu, za ktorý jej môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 €.

Medzi obľúbené letné činnosti patrí grilovanie. Ako postupovať, aby to bolo bezpečné?

V prvom rade je nutné dodržiavať návod na grile a všetkých pomôckach, ktoré na to využívame. Inak platia všeobecné pravidlá na dodržiavanie bezpečných vzdialeností od spotrebičov. Napríklad pri spotrebičoch na pevné palivo, ako je krb, je bezpečná vzdialenosť v smere hlavného sálania 80 cm a v ostatných smeroch 20 cm. Pri kachliach na drevo je potom bezpečná vzdialenosť v smere hlavného sálania 50 cm, v ostatných smeroch 20 cm.

Všeobecne tiež platí pravidlo, že si každý musí počínať tak, aby nespôsobil príčinu vzniku požiaru. V prípade vonkajšieho grilovania je tiež nutné sledovať bezpečnostné obmedzenia − napríklad zákaz používania otvoreného ohňa v danom mieste, sledovať poveternostnú situáciu a ďalšie. Je tiež dobré dať pozor na manipuláciu s horľavými látkami na podpaľovanie.

Najčastejšie príčiny požiarov podľa mesiacov

Príčina požiaru                                           mesiac

úmysel                                                       august (máj)

samovražedný úmysel                              máj

fajčenie                                                      apríl

použitie otvoreného ohňa                          december

zanedbanie bezpečnostných predpisov   január

komíny                                                       január

ohrievače                                                   december

technické poruchy                                     júl

dopravná nehoda                                      jún, október

Kde si môžeme urobiť oheň v prírode?

V prvom rade tam, kde to nie je zakázané. Ak to nie je nijako obmedzené, potom používať otvorený oheň tak, aby nedošlo k rozšíreniu z miesta, kde ho používam. Platí tiež pravidlo, že požiar dôjde tam, kam až dodymí. Aj na to je dôležité myslieť, najmä v situácii, keď je veľké sucho, fúka vietor a v jeho blízkosti je čokoľvek horľavé, čo sa môže žeravými časticami z ohniska vznietiť.

Ako ohnisko následne správne uhasiť?

Popol v ohnisku je veľmi zradný. Dokáže v sebe veľmi dlho akumulovať takú teplotu, ktorá umožňuje žeravenie horľavého materiálu. Žeravý popol je uhasený, ak stopercentne odstránime jednu z troch častí, ktorá je pre horenie dôležitá: teplota, horľavý materiál a kyslík.

Keď už začne horieť, aké kroky musíme podniknúť na zamedzenie šírenia požiaru a na jeho uhasenie a ochranu zdravia? Je postup zhodný pri požiari vonku a vnútri budovy?

V prvom rade je dobré pokúsiť sa zvládnuť takzvaný prvotný hasiaci zásah. Ako som už spomenul, požiar zlikvidujeme, ak plne odstránime jednu z troch kľúčových častí horenia. Teplotu znížime napríklad tým, že na miesto horenia lejeme vodu − ochladzujeme. Horľavý materiál môžeme odstrániť z bezprostrednej blízkosti ohňa. Ďalej je možné oheň zakryť, čím znemožníme prístup vzduchu, ktorý obsahuje kyslík. Tento základný princíp hasenia požiaru je zhodný vnútri budovy aj vonku.

Komplikuje hasenie nedostatok vody v prírode a tohtoročné sucho?

Áno, nedostatok vody je vždy veľká komplikácia. Náš spôsob hasenia požiarov je totiž stále vo veľkej miere závislý práve od využívania vody ako dôležitého hasiaceho prostriedku.

Akým spôsobom potom nedostatok vody pre hasenie riešite?

Na mieste zásahu, kde nie je dostatok vody, sa jej doplňovanie rieši napríklad tzv. kyvadlovou dopravou.

Ako spoznať, na čo stačíme sami a kedy je nutné volať hasičov?

To je veľmi individuálne. Každý má mieru odvahy posunutú inak. Nakoniec je to o tom, ako ľudia zvládajú situácie, ktoré predtým nikdy nezažili. Ako sa dokážu popasovať so stresom a šokom. Preto nie je od veci si aj napríklad doma urobiť malé cvičenie, ako takúto situáciu zvládnuť. Každopádne každý, aj ten najmenší požiar, sa musí zo zákona hlásiť hasičom.

Má zmysel, aby si ľudia vybavovali domácnosti napríklad hlásičmi dymu alebo hasiacimi prístrojmi či inou obdobnou technikou? Akou? Existuje pre domácnosti nejaký univerzálne použiteľný hasiaci prostriedok?

Zmysel to určite má. Len je dobré myslieť na to, že v prípade mimoriadnej udalosti je nutné reagovať rýchlo a s chladnou hlavou. Preto je potrebné mať takéto prostriedky funkčné a poruke. Prenosný hasiaci prístroj je vám nanič, pokiaľ je zahádzaný v špajze inými vecami alebo máte autonómny dymový snímač bez batérie. Ako univerzálny hasiaci prostriedok pre domácnosť je vhodný práškový hasiaci prístroj. No existujú aj ľahšie alternatívy pre zvládnutie malých lokálnych požiarov, napríklad v kuchyni možno využiť hasiace spreje alebo hasiace rúško.

Sú niektoré domáce spotrebiče alebo bytové zariadenia z hľadiska možnosti vzniku požiaru rizikovejšie ako ostatné?

Všeobecne možno dnes tvrdiť, že riziko je spojené s každým zariadením, ktoré pri svojej prevádzke dokáže vyvinúť teplo. Najrizikovejšia je teda akákoľvek tepelná technika určená napríklad na vykurovanie, ohrev a podobne. Takisto sú rizikové zariadenia, ktoré sú náchylné na odvetranie, spôsob uloženia, prevádzku a údržbu. Vždy je veľmi dôležité, aby bolo zariadenie používané v súlade s návodom. Za najrizikovejšie zariadenie v domácnosti možno považovať predlžovacie káble, ktoré často preťažujeme, alebo chladničku, ktorá beží 24 hodín denne bez prestávky.

Ako teda máme predlžovacie káble správne vyberať a používať, aby sme riziko minimalizovali?

Držať sa návodu výrobcu. Sledovať stav predlžovacích káblov. Poruchové, poškodené nepoužívať a nahradiť novými. Nerobiť amatérske opravy.

Existujú nejaké mýty, ktoré sa v súvislosti s požiarmi medzi ľuďmi tradujú?

Rozhodne existujú. Napríklad ten, že keď zavolám hasičov k požiaru u mňa doma, musím platiť celý ich výjazd. Alebo mýtus, že každé horiace auto exploduje rovnako, ako to býva vo filmoch.

Existujú nejaké činnosti, ktoré nerobíte a ľudia vás k nim predsa volajú?

Jeden čas to bolo napríklad otváranie zabuchnutých dverí od bytu, keď si ľudia nechali kľúče doma.

Dá sa určiť, aké typy požiarov je najťažšie uhasiť? A aké typy požiarov sú pre zasahujúcich hasičov najnebezpečnejšie?

Veľký požiar rovná sa väčšinou veľký problém. Komplikované sú požiare v zložitých a členitých priestoroch, kde je možné ľahko stratiť orientáciu. Takisto sú rizikové miesta, kde sú uložené rôzne nebezpečné látky, chemikálie a ďalšie.

Hasiči prichádzajú nielen k požiarom, no aj k mnohým iným udalostiam. Aké sú najčastejšie?

Sú to takzvané technické zásahy, spojené napríklad so záchranou osôb na rôznych miestach, odstraňovaním rôznych prekážok, pri akútnom nebezpečenstve a podobne. Často sa tiež jazdí k dopravným nehodám.

Kuriózne zásahy hasičov v roku 2017

Nie každý výjazd hasičov je spojený s nešťastím a bolesťou, občas sa všetci prítomní pobavia. Hasiči svoje najúsmevnejšie historky každoročne zverejňujú. V roku 2017 napríklad vyrážali k dievčatku, ktorá si na hlavu nasadilo detský nadstavec na WC a kvôli zúženiu ho nemohlo dať dole. Vyrážali aj k žene, ktorá uviazla na strome, kam liezla po hračku svojho dieťaťa. Hasiči ďalej lovili mačky, leguány, králika a ďalšie zvieratá. Jedným z nich bol tiež metrový bobor, ktorý sa uvelebil v bazéne jednej rodiny.

Viac humorných príbehov nájdete v článku na stránkach HZS ČR.

Aký najkurióznejší zásah z posledných rokov vám napadá?

Ja osobne si vždy spomeniem na momenty, keď som sa stretol s čistou ľudskou blbosťou. Napríklad keď sa žena v domácnosti snažila požiar v kuchyni uhasiť tým, že ho chcela vyhnať otvoreným oknom von. Samozrejme tým len viac prevzdušnila priestor a celý byt ľahol popolom. Potom mi utkvel v pamäti požiar, keď sa okoloidúci vodič rozhodol pomôcť dáme uhasiť horiace auto horľavým čističom na okná, ktorý našiel v kufri, kde mal uložený nákup. Požiar sa rozhorel ešte viac. Keď videl, čo urobil, rýchlo z miesta ušiel. Každoročne zverejňujeme kuriózne zásahy na našich webových stránkach. Nájdete tam príhody s deťmi, zvieratami aj kuriózne nehody a omyly dospelých.

Je hasičov v ČR dostatok, je o toto náročné povolanie záujem?

Vďaka veľkej základni detí u dobrovoľných hasičov sa darí často získavať nových profesionálov z ich radov. V súčasnosti sa tiež stretávam so skúsenosťami, keď je v určitých častiach našej republiky ťažké zohnať „kvalitného“ mladého človeka, ktorý by vyhovel všetkým požiadavkám kladeným na profesionálneho hasiča. Každopádne hasičov je v globále zatiaľ dostatok.

Aké predpoklady a vzdelanie musí profesionálny hasič mať?

U hasičov stačí stredoškolské vzdelanie s maturitou. Ďalej sú pre vstup do HZZ kľúčové psychická a fyzická spôsobilosť a úspešné absolvovanie vstupných kurzov. Všetko je striktne ošetrené zákonom a predpismi.

Ako sa líši profesionálny hasič od dobrovoľného?

Keď sa pozriem na tie najlepšie vybavené jednotky, tak zo všeobecného pohľadu len tým, že jedni to robia ako svoju profesiu, keď zložili sľub, že položia život za druhých, a tí druhí to vykonávajú plne dobrovoľne vo svojom voľnom čase. Samozrejme sú potom ešte technikálie, ako napríklad čas povinného výjazdu k miestu udalosti, rozdiely v technickom vybavení a podobne.

Majú jednotliví hasiči nejaké špecializácie pre určité typy požiarov, alebo musí byť každý úplne univerzálny a pripravený doslova na všetko?

V úplnom základe musí každý hasič zvládnuť všetko rovnako. Teda likvidáciu akéhokoľvek požiaru by mal vedieť zvládnuť každý. Následne je každý hasič podľa zaradenia v zbore špecializovaný. Nie sú len takzvaní „mokrí hasiči“, sú tiež príslušníci pracujúci v oblasti požiarnej prevencie, ochrany obyvateľstva, krízového riadenia a ďalší.


Prihlásiť