Ako testujeme správci hesel

Ako hodnotíme

Podiel skúšok na celkovom hodnotení

  • ovládanie na počítači: 40 %
  • ovládanie na mobile: 20 %
  • zabezpečenie: 20 %
  • vybavenosť: 20 %

Ovládanie na počítači

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Hodnotené pre operačné systémy Windows a MacOS. Súčasťou hodnotenia bol nákup a inštalácia, nastavenie a každodenné používanie programu.

Pri nákupe a inštalácii sme posudzovali jednoduchosť a pohodlnosť pri nákupe softvéru online, užitočnosť inštrukcií a rád aj priebeh inštalácie. V sekcii nastavení sme posudzovali možnosti správy účtu, konfiguráciu a integráciu programu do webových prehliadačov (zohľadnili sme pritom populárne webové prehliadače od nezávislých firiem, aj predinštalované Internet Explorer, Edge a Safari), ďalej možnosti práce a upravovanie uložených či automaticky generovaných hesiel. V sekcii každodenného používania programu sme brali do úvahy možnosti autentizácie a automatického vypĺňania formulárov, zdieľanie a obnovu uložených dát, synchronizáciu a správu hesiel na každodennej báze.

Ovládanie na mobile

Hodnotené pre operačné systémy Android a iOS. Súbor skúšok sa nijako nelíšil od obsluhovania na počítači s výnimkou sekcie nákupu a inštalácie. Keďže tu nákup a inštalácia prebieha cez špecializovaný a úplne automatizovaný obchod s aplikáciami, rozhodli sme sa túto sekciu vypustiť.

Zabezpečenie

Prvý súbor testov posudzoval celkové zabezpečenie, ktoré nie je závislé od konkrétneho operačného systému. Hodnotili sme silu prihlasovacieho hesla do programu, spôsob uloženia hesiel, možnosť obnovy hesla v prípade, že ho používateľ zabudne, či program dáva používateľovi rady a tipy na lepšiu bezpečnosť, či umožňuje multifaktorovú autentizáciu, či ho upozorní v prípade, že chce použiť rovnaké heslo pre dva odlišné prístupy, alebo napríklad to, či mu ponúka pravidelnú obmenu hesiel.

Hodnotili sme aj zabezpečenie pre operačné systémy Windows, MacOS, Android a iOS. Sústava skúšok bola pre všetky systémy identická. V hodnotení sme pozerali na to, či je program kompatibilný s biometrickými údajmi, či je prihlasovacie heslo do programu chránené pred útokom hrubou silou, či sú prihlasovacie údaje chránené pred hackermi, ktorí cez skryté formuláre zbierajú heslá, či šifruje komunikáciu alebo či je program odolný proti MITM útokom.

Funkcia

Hodnotili sme, či program obsahuje funkcie, ktoré sú dôležité, užitočné alebo ich používateľ od správcu hesiel môže očakávať. Išlo o možnosť založenia viacerých účtov na jednom počítači pre jedného používateľa, import už uložených hesiel z webových prehliadačov, export hesiel do textového súboru, kapacitu hesiel, ktorá umožní program uchovávať, možnosti autentizácie pri serveroch tretích strán (napr. Facebook, Google, Twitter ), uloženie údajov pre online platby, možnosť uložiť si do programu aj citlivé dáta (napr. fotokópiu pasu), možnosť bezpečného zdieľania hesiel ďalším používateľom aj možnosti synchronizácie.

Súkromie

Tento súbor testov slúži iba na informačné účely, preto sme mu v celkovom hodnotení neprisúdili žiadnu váhu. V operačných systémoch Windows, MacOS, Android a iOS sme zisťovali, či cez program nedochádza k úniku dát smerom k firme, ktorá program prevádzkuje, aj tretím stranám – tak v šifrovanej, ako aj v nešifrovanej podobe. Okrem toho sme hodnotili aj to, či je používateľ uzrozumený s prípadným využitím jeho osobných dát a či má možnosť zasielanie osobných údajov odmietnuť.

Prihlásiť